Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie tzw. okien życia (31 grudnia 2012 roku)

Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o analizę i opinię w sprawie, czy wprowadzanie zajęć z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w bardzo wczesnych godzinach porannych lub późnych godzinach popołudniowych nie narusza zasad higieny pracy umysłowej tak małych dzieci (31 grudnia 2012 roku)

 

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie planowanych działań resortu związane z odnotowanymi przypadkami przemocy nauczycieli w stosunku do uczniów (28 grudnia 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie (27 grudnia 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie realizacji przez pięcioletnie dzieci pracowników Ambasady RP rocznego przygotowania przedszkolnego (14 grudnia 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o pomoc w dostosowaniu pomieszczeń świetlicowych do warunków stawianych w ustawie z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (3 grudnia 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych z prośbą o rozważenie możliwości nałożenia na Policję obowiązku natychmiastowego przekazywania Rzecznikowi informacji o nagłych zgonach oraz pobiciach dzieci (26 listopada 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zbyt długich pobytów nieletnich w policyjnych izbach dziecka (23 listopada 2012 roku)
 

Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostępności lecznictwa uzdrowiskowego i sanatoryjnego dla dzieci i młodzieży (16 listopada 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania przypadków pobytu w szpitalach psychiatrycznych tych dzieci, u których jest brak wskazań medycznych do przebywania w szpitalu oraz o zapewnienie właściwej opieki dzieciom wymagającym specjalistycznego wsparcia (13 listopada 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o rozpoczęcie prac legislacyjnych nad wprowadzeniem powszechnej ulgi dla dzieci i młodzieży na przejazdy komunikacją miejską (9 listopada 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą rozpoczęcie działań zmierzających do utworzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, zapewniających opiekę dzieciom wymagającym specjalistycznego wsparcia (9 listopada 2012 roku)
 

Wystąpieniedo Ministra Zdrowia w sprawie pediatrycznej opieki paliatywnej (9 listopada 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w związku z przeprowadzonymi kontrolami wypoczynku letniego dzieci (6 listopada 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku jednolitej praktyki w polskich sądach w zakresie funkcjonowania tzw. 24-godzinnych dyżurów sędziów rodzinnych sądów rejonowych (4 listopada 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych z propozycją wspólnego opracowania nowego narzędzia stosowania praw dziecka określonych w Konwencji o Prawach Dziecka oraz w Konstytucji (4 listopada 2012 roku)
 

Wystąpienie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie wieku uczniów-pilotów uprawnionych do samodzielnego lotu szybowcem (31 października 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie skrócenia okresu przejściowego dla punktów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (30 października 2012 roku)
 

Wystąpienie do Minister Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o wsparcie działań zmierzających do zmiany przepisów w celu uregulowania dla dobra dzieci "adopcji ze wskazaniem" (24 października 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o informacje dotyczące ingerencji służb socjalnych i sądów obcych państw w stosunki rodzinne obywateli polskich mieszkających za granicą (23 października 2012 roku)
 

Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z wnioskiem o zainicjowanie prac nad nowelizacją ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (22 października 2012 roku)
 

Wystąpienie do kuratorów oświaty z apelem o poświęcenie większej uwagi dzieciom o szczególnych potrzebach edukacyjnych (19 października 2012 roku)
 

Wystąpienie do Przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie likwidacji placówek wsparcia dziennego (17 października 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w związku z problemem finansowania działalności specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce (17 października 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dostosowania i wdrożenia regulacji międzynarodowych do ustawodawstwa krajowego objętych w Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w dniu 25 października 2007 r. w Lanzarote oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. (15 października 2012 roku)
 

Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie nie wystawiania przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka (15 października 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w związku z zagrożeniem likwidacji placówek wsparcia dziennego (9 października 2012 roku)
 

Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w związku z zagrożeniem likwidacji placówek wsparcia dziennego (9 października 2012 roku)
 

Wystąpienie do Wojewodów z apelem o wzmożenie działań, mających na celu monitorowanie losów dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie oraz o podejmowanie odważnych i skutecznych przedsięwzięć, które zapewnią ochronę dzieci przed krzywdzeniem ze strony ich najbliższych (8 października 2012 roku)
 

Wystąpienie do Marszałków Województw z apelem o wzmożenie działań, mających na celu monitorowanie losów dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie oraz o podejmowanie odważnych i skutecznych przedsięwzięć, które zapewnią ochronę dzieci przed krzywdzeniem ze strony ich najbliższych (8 października 2012 roku)
 

Wystąpienie do Prezydentów, Burmistrzów, Starostów i Wójtów z apelem o wzmożenie działań, mających na celu monitorowanie losów dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie oraz o podejmowanie odważnych i skutecznych przedsięwzięć, które zapewnią ochronę dzieci przed krzywdzeniem ze strony ich najbliższych (8 października 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o wydanie Zarządzenia w sprawie procedur dotyczących kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i adopcyjnej (28 września 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o wprowadzenia uregulowań prawnych, które umożliwiłyby egzekwowanie norm żywieniowych w żłobkach, przedszkolach, szkołach i placówka oświatowych (20 września 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie odmowy małoletniemu transportu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowie Ratunkowe (20 września 2012 roku)
 

Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą, by kontrole jakości oraz wartości odżywczej posiłków przeprowadzane przez podległe mu jednostki były połączone z akcją edukacyjną na temat zdrowego odżywiania (20 września 2012 roku)
 

Wystąpienie do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych z prośbą o wprowadzenie norm żywieniowych dla dzieci, a także o rozwiązania w zakresie właściwego asortymentu sklepików szkolnych (20 września 2012 roku)
 

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej z prośbą o informację, jak resort edukacji odniósł się do postulatów wyrażonych w Uchwale przyjętej przez Posłanki i Posłów XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (19 września 2012 roku)
 

Wystąpienie do Młodzieżowych Rad Miast, Gmin i Powiatów, Parlamentów Dzieci i Młodzieży z prośbą o upowszechnienie informacji o kolejnej edycji konkursu naukowego dla młodzieży, jednocześnie zachęcając do udziału w tym projekcie (13 września 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej zawierające propozycje wprowadzenia zmian w rozporządzeniach dotyczących kształcenia uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (7 września 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o rozpoznanie i podjęcie działań, umożliwiających pracę Centrum Zdrowia Dziecka (7 września 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w związku z komentowaną w mediach sprawą seryjnego zabójcy pedofila Mariusza T., który 11 lutego 2014 roku opuści zakład karny w związku z upływem kary pozbawienia wolności (6 września 2012 roku)
 

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia skutecznej realizacji orzeczeń sądów wobec nieletnich, którzy na podstawie postanowień wydanych przed dniem 1 stycznia tego roku oczekują na umieszczenie w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (6 września 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie tzw. dopalaczy (20 sierpnia 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie tzw. dopalaczy (20 sierpnia 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za granicą (9 sierpnia 2012 roku)
 

Wystąpienie do Prezesa Zarządu TVP S.A. z prośbą o przedstawienie planów Telewizji dotyczących emisji programów dla dzieci w jesiennej ramówce programowej oraz częstotliwości premier nowych odcinków produkowanych przez TVP (8 sierpnia 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie lecznictwa sanatoryjnego i uzdrowiskowego dla dzieci i młodzieży (7 sierpnia 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży (1 sierpnia 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dostosowania w jednostkach penitencjarnych tzw. pokoi rodzinnych, przeznaczonych do spotkań skazanych lub tymczasowo aresztowanych z dziećmi (30 lipca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie pilnych działań dyscyplinujących i uświadamiających lekarzy o nałożonym na nich prawnym obowiązku wszczynania procedury "Niebieskie Karty" w każdym przypadku ujawnienia przemocy w rodzinie (27 lipca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży (26 lipca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o udzielenie informacji o obserwowanych skutkach zmian wprowadzonych w art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawie nieletnich (25 lipca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o udzielenie informacji o obserwowanych skutkach zmian wprowadzonych w art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawie nieletnich (25 lipca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o udzielenie informacji o obserwowanych skutkach zmian wprowadzonych w art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawie nieletnich (25 lipca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w związku z wynikami kontroli przeprowadzonej przez NIK w 2011 roku w zakresie funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych (24 lipca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich w zwiazku z postępowaniem toczącym się przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o stwierdzenie niezgodności art. 11a ust. 3 i art. 11a ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, sygn. akt: K 28/11 (23 lipca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie poprawienia aktywności fizycznej uczniów na zajęciach wychowania fizycznego (20 lipca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej prośbą o podjęcie działań, które zapewnią uczniom praktyczną możliwość pozostawiania w pomieszczeniach placówki oświatowej części podręczników i innych przyborów szkolnych (20 lipca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szafek szkolnych (20 lipca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o przeprowadzenie działań sprawdzających w jakim zakresie sądy wywiązują się z obowiązku informowania ośrodków adopcyjnych na temat prawomocnych orzeczeń o pozbawieniu władzy rodzicielskiej (19 lipca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Prezesa Izby Turystyki w związku z zapewnieniem uczestnikom obozów i kolonii właściwych warunków bezpieczeństwa w czasie transportu do miejsca wypoczynku i w trakcie jego trwania, tak by dzieci miały poczucie, że ich prawa są respektowane (15 lipca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Prezesa Zarządu Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej w związku z zapewnieniem uczestnikom obozów i kolonii właściwych warunków bezpieczeństwa w czasie transportu do miejsca wypoczynku i w trakcie jego trwania, tak by dzieci miały poczucie, że ich prawa są respektowane (15 lipca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulacji czynności operacyjno-rozpoznawczych umożliwiających właściwym organom tworzenie fikcyjnych kont w Internecie w celu wykrywania i likwidowania nadużyć seksualnych wobec dzieci (4 lipca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych o zapewnienie dzieciom niezbędnej ochrony przed wykorzystywaniem ich do żebrania (3 lipca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o informacje na temat postępu prac nad wprowadzeniem aktów wykonawczych dotyczących kwestii przymusowego odebrania dziecka (3 lipca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Prezesa Polskiej Izby Turystyki w związku z zapewnieniem najmłodszym bezpiecznych warunków transportu i pobytu na letnich koloniach i obozach, a także przestrzeganie ich praw (28 czerwca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych z prośbą o wykreślenie z projektu ustawy o cudzoziemcach zapisów umożliwiających umieszczania małoletnich cudzoziemców przebywających w Polsce bez opieki w strzeżonych ośrodkach (27 czerwca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia z propozycją wprowadzenia obowiązku corocznego badania każdego dziecka przez lekarza pediatrę (26 czerwca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Ochrony Środowiska w związku z tragicznym wypadkiem na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego (21 czerwca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Prezydentów Miast, Burmistrzów, Wójtów i Starostów Powiatów z apelem o rzetelne rozpoznanie potrzeb żywieniowych uczniów i wnikliwą analizę zmian w sposobie żywienia dzieci i młodzieży w szkołach (14 czerwca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o podjęcie działań, które wyeliminują praktykę pobierania przez szkoły pieniędzy za wydanie świadectw szkolnych (13 czerwca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących udzielania zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem (12 czerwca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym, kiedy sprawcą jest jeden z rodziców małoletniego (25 maja 2012 roku)
 

Wystąpienie do Prokuratora Generalnego zawierające uwagi dotyczące praktyk w zakresie ścigania przestępstw związanych z naruszaniem nietykalności cielesnej dzieci przez osoby dorosłe (25 maja 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o rozważenie możliwości wpisania przestępstw seksualnych, popełnianych na szkodę dziecka, do grupy przestępstw nie ulegających przedawnieniu (11 maja 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o informacje na temat stanu prac nad ratyfikacją Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi (27 kwietnia 2012 roku)
 

Wystąpienie do Prezesa Polskiego Radia z prośbą o wzbogacenie – szczególnie w Roku Janusza Korczaka - anten rozgłośni o kolejne audycje dla dzieci i o dzieciach (18 kwietnia 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zwiększenia liczby specjalizacji pediatrycznych (12 kwietnia 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej o pilne podjęcie działań przewidzianych w ustawie o umowach międzynarodowych w celu złożenia przez Polskę podpisu pod III Protokołem Fakultatywnym do Konwencji o Prawach Dziecka (12 kwietnia 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o wprowadzenie zmian do projektu nowelizacji przepisów regulujących wykonywanie niektórych zawodów, w tym m.in. przewodnika turystycznego, pilota wycieczek oraz trenera lub instruktora sportu (4 kwietnia 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej zawierające wnioski z badań w zakresie przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie uczniów w wieku 6 lat (4 kwietnia 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży (4 kwietnia 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmian w przepisach dotyczących komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (4 kwietnia 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby zmiany art. 205 Kodeksu karnego, by przestępstwa seksualne popełnione na szkodę małoletnich, którzy ukończyli 15 rok życia, były ścigane z urzędu (2 kwietnia 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia o wydanie rozporządzenia, określającego wymagania żywieniowe dzieci, z uwzględnieniem norm żywienia w żłobkach (klubach dziecięcych), przedszkolach i szkołach (26 marca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysłuchiwania dziecka przez sąd w postępowaniu cywilnym (23 marca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby właściwej informacji na temat dostępności leków (14 marca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych z prośbą o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych, zmierzających do zmiany przepisów dotyczących terminu ważności paszportów wydawanych dzieciom, które nie ukończyły 5 roku życia (2 marca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania z prośbą o sprawdzenie, czy zapisy "Regulaminu współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej" – zamieszczonego na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki – nie naruszają zasady równego traktowania dzieci ze względu na kryterium obywatelstwa (2 marca 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podjęcie działań zmierzających do prawnego uregulowania kwestii odpowiedzialności zawodowej psychologów (16 lutego 2012 roku)
 

Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty z prośbą o rozważenie możliwości zmiany obowiązujących przepisów dotyczących adopcji (15 lutego 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o rozważenie możliwości zmiany obowiązujących przepisów dotyczących adopcji (15 lutego 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie organizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi (2 lutego 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o rozważenie podjęcia prac legislacyjnych nad zmianą przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i rozszerzenie katalogu spraw z zakresu prawa rodzinnego, od których przysługuje skarga kasacyjna, o sprawy rozstrzygane na podstawie Konwencji haskiej (19 stycznia 2012 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośba o interwencję w sprawie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla dzieci (4 stycznia 2012 roku)