- Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o podjęcie działań, zmierzających do wyeliminowania przypadków odmowy udzielenia pomocy medycznej dzieciom, nie posiadającym ubezpieczenia lub nie mogącym przedstawić dowodu ubezpieczenia (5 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_05_odp_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o podjęcie pilnych działań na rzecz zabezpieczenia potrzeb dzieci chorych na choroby nowotworowe (6 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_06.pdf

- Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego o przedstawienie wyników tegorocznej kontroli miejsc zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży (13 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_13_gis.pdf

- Wystąpienie do Kuratorów Oświaty w sprawie bezpieczeństwa uczniów podczas wypoczynku zimowego (13 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_13_kuratorzy_oswiaty.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży (13 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_13_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej o wskazanie, za jakie konkretnie usługi opiekuńcze, bytowe i wychowawcze przedszkola, mogą być pobierane opłaty (21 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_21_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie polepszenia warunków, w jakich leczone są dzieci chore na mukowiscydozę (21 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_21_mz.pdf

- Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie finansowania świadczeń pielęgniarki szkolnej w oddziałach specjalnych szkół ogólnodostępnych (21 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_21_nfz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia o informacje na temat upowszechniania wśród młodzieży i dorosłych wiedzy o zagrożeniach, wynikających z nadmiernego korzystania z solarium (25 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_25_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umożliwienia udzielania urlopów ojcowskich funkcjonariuszom policji oraz innych, podległych MSWiA służb (31 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_31_mswia.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o informację na temat stanu prac nad projektem ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (1 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_01_mpips.pdf

- Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów o rozważenie możliwości współfinansowania przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego z budżetu państwa (1 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_01_prm.pdf

- Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie umożliwienia udzielania żołnierzom zawodowym urlopów ojcowskich (1 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_01_mon.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku definicji matki lub ojca, samotnie wychowującego dziecko, zawartej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych - Dz. U. z 2004 r., Nr 26, poz. 232 z późn. zm. (2 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_02_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie działań systemowych, które umożliwią egzekucję prawomocnych wyroków o przymusowym odebraniu małoletniego (9 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_09_ms.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia o przeprowadzenie przez Głównego Inspektora Sanitarnego kontroli higieniczno-sanitarnej w szkołach i placówkach, w których funkcjonują tzw. ustępy zewnętrzne (10 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_10_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie problemu statusu prawnego dzieci cudzoziemców - rezydentów długoterminowych Wspólnot Europejskich - urodzonych i mieszkających w Polsce (11 lutego 2010 r.)  wyst_2010_02_11_mswia.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o rozważenie możliwości wpisania przestępstw seksualnych – popełnianych na szkodę dziecka – do grupy przestępstw nie ulegających przedawnieniu (11 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_11_ms.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o wydanie aktu wykonawczego, regulującego procedurę przymusowego odebrania dziecka (12 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_12_ms.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przepisów, regulujących wsparcie finansowe dla osób, ubiegających się o zostanie rodziną zastępczą (16 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_16_mpips.pdf

- Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty w sprawie wsparcia finansowego dla osób, ubiegających się o zostanie rodziną zastępczą (18 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_18_komisja.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o wzmocnienie uprawnień rodziców adopcyjnych w zakresie korzystania z urlopów ojcowskich (18 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_18_mpips.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektowanych zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych (22 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_22_ms.pdf

- Wystąpienie do Prezesa Telewizji Polskiej S.A. w sprawie ograniczenia produkcji i emisji programów dla dzieci na antenie TVP (25 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_25_tvp.pdf

- Wystąpienie do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o dokonanie kontroli realizacji przez placówki opiekuńczo-wychowawcze obowiązku zgłaszania dzieci do ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (2 marca 2010 r.) wyst_2010_03_02_nik.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności weryfikacji przez sądy opiekuńcze zasadności pobytu dzieci w placówkach (2 marca 2010 r.) wyst_2010_03_02_ms.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opóźnień w zgłaszaniu dzieci do ośrodków adopcyjno-opiekuńczych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze (2 marca 2010 r.) wyst_2010_03_02_mpips.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uregulowania kwestii podawania leków w zapewniających dzieciom opiekę całodobową placówkach, działających na podstawie ustawy o systemie oświaty (8 marca 2010 r.) wyst_2010_03_08_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o przedłużenie terminu składania zapotrzebowań na adaptacje podręczników i książek, przeznaczonych dla uczniów niewidomych oraz słabowidzących (10 marca 2010 r.) wyst_2010_03_10_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości wyrażające poparcie propozycji Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem, dotyczącą usprawnienia postępowań w sprawach karnych z udziałem najmłodszych (10 marca 2010 r.) wyst_2010_03_10_ms.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uregulowania sposobu podawania leków dzieciom, przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (10 marca 2010 r.) wyst_2010_03_10_mpips.pdf

- Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie emitowanych przed dobranocką zapowiedzi informacji dnia, szerzej omawianych w głównym wydaniu "Wiadomości" TVP1 (10 marca 2010 r.) wyst_2010_03_10_krrt.pdf

- Wystąpienie do Kuratorów Oświaty o przedstawienie informacji z realizacji rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (29 marca 2010 r.) wyst_2010_03_29_ko.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uregulowania procedur podawania leków nieletnim, przebywającym w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (29 marca 2010 r.) wyst_2010_03_29_ms.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z pośbą o podjęcie działań, powstrzymujących proceder bezprawnego skreślania dzieci, pozbawionych opieki rodziców, a przebywających, w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii z list placówek opiekuńczo-wychowawczych (8 kwietnia 2010 r.) wyst_2010_04_08_mpips.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z pośbą o przedstawienie informacji o stanie i zakresie prac nad zmianami prawnymi, dotyczących opłat za świadczenia przedszkolne (9 kwietnia 2010 r.) wyst_2010_04_09_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia dzieci, dotkniętych naczyniakami i malformacjami naczyniowymi (9 kwietnia 2010 r.) wyst_2010_04_09_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki medycznej nad dziećmi, dotkniętymi zaburzeniami psychomotorycznymi (9 kwietnia 2010 r.) wyst_2010_04_09_mz_02.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zniesienia ograniczeń w dostępie dzieci niepełnosprawnych do świadczeń rehabilitacyjnych (14 kwietnia 2010 r.) wyst_2010_04_14_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia z pośbą o włączenie nieletnich cudzoziemców do katalogu podmiotów, uprawnionych do świadczeń zdrowotnych (16 kwietnia 2010 r.) wyst_2010_04_16_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie organizacji opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży, w tym - dostępu do lekarza pediatry (21 kwietnia 2010 r.) wyst_2010_04_21.pdf

- Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków dofinansowania projektów Programu „Kapitał Ludzki", przyczyniających się do tworzenia przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz wspierania już istniejących (27 kwietnia 2010 r.) wyst_2010_04_27.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o pilne udzielenie informacji na temat aktualnego stanu pracy nad projektem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i planowanego terminu przekazania go do Sejmu (7 maja 2010 roku) wyst_2010_05_07_mpips.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z pośbą o informację, na jakim etapie znajdują się obecnie działania, podjęte w celu ratyfikacji przez Polskę Konwencji Rady Europy (13 maja 2010 roku) wyst_2010_05_13_ms.pdf

- Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o uznanie projektu ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 za priorytetowy i przyspieszenie prac legislacyjnych nad tym dokumentem (14 maja 2010 roku) wyst_2010_05_14_prm.pdf

- Wystąpienie do Ministra Finansów z prośbą o zabezpieczenie środków na dofinansowanie korzystania z różnorodnych form opieki – przewidzianych w ustawie o formach opieki nad dziećmi do lat 3 – przez dzieci ze środowisk defaworyzowanych, najbardziej narażonych na biedę i dyskryminację społeczną (14 maja 2010 roku) wyst_2010_05_14_mf.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o informacje na temat polityki społecznej wobec dziecka do 3. roku życia (14 maja 2010 roku) wyst_2010_05_14_mpips.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie trudności, jakie mogą się pojawić przy realizacji funkcji edukacyjnej przez różnorodne formy opieki, przewidziane w powstającej ustawie o formach opieki na dzieckiem do lat 3 (14 maja 2010 roku) wyst_2010_05_14_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego o rozważenie możliwości rozszerzenia adresatów oferty centrów pobytu dziennego o dzieci w wieku 0-6 lat (14 maja 2010 roku) wyst_2010_05_14_mrr.pdf

- Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o poinformowanie rektorów uczelni pedagogicznych o zmianach w zakresie form opieki nad dzieckiem do lat 3 (14 maja 2010 roku) wyst_2010_05_14_mnisw.pdf

- Wystąpienie do wojewodów z tych regionów, które dotknięte zostały klęską powodzi, o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo najmłodszych obywateli RP. (18 maja 2010 roku) wyst_2010_05_18_woj.pdf

- Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęcie stosownych działań, w celu usprawnienia systemu wykrywania oraz zwalczania przestępczości seksualnych wobec dzieci (25 maja 2010 roku) wyst_2010_05_25_mswia_01.pdf

- Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie monitorowania osób ze skłonnościami do pedofilii (25 maja 2010 roku) wyst_2010_05_25_mswia_02.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie stosownych działań, zmierzających do opracowania projektu zmian systemowych, tak by prawa małoletnich, pokrzywdzonych przestępstwami na tle seksualnym, były zabezpieczone w szerszym, niż obecnie, zakresie (25 maja 2010 roku) wyst_2010_05_25_ms_01.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie skuteczych działań legislacyjnych, zmierzających do doprecyzowania zasad wykorzystywania dowodu z opinii biegłych w trakcie postępowania dowodowego, w szczególności - w sprawach, dotyczących rozpowszechniania pornografii dziecięcej (25 maja 2010 roku) wyst_2010_05_25_ms_02.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia o ponowne przeanalizowanie sytuacji małoletnich cudzoziemców, nielegalnie przebywających w Polsce w aspekcie ich prawa do bezłpatnych świadczeń zdrowotnych (26 maja 2010 roku) wyst_2010_05_26_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o zapewnienie dzieciom niezbędnej ochrony przed wykorzystywaniem ich do żebrania (27 maja 2010 roku) wyst_2010_05_27_mswia.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o dokonanie zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (9 czerwca 2010 roku) wyst_2010_06_09_mpips.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o zmianę pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (9 czerwca 2010 roku) wyst_2010_06_09_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia o zobowiązanie placówek medycznych do kodowania prób samobójczych na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 i ich raportowania (21 czerwca 2010 roku) wyst_2010_06_21_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (21 czerwca 2010 roku) wyst_2010_06_21_mz_2.pdf

- Wystąpienie do Kuratorów Oświaty z prośbą o zwrócenie uwagi dyrektorom przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na problem przyprowadzania do placówek dzieci z różnego rodzaju infekcjami (23 czerwca 2010 roku) wyst_2010_06_23_ko.pdf

- Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ograniczania prawa do edukacji dzieciom umieszczonym w strzeżonych ośrodkach cudzoziemców (25 czerwca 2010 roku) wyst_2010_06_25_mswia.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o podjęcie działań umożliwiajacych dzieciom chorym na stwardnienie rozsiane możliwość leczenia zgodnie z zaleceniami lekarzy specjalistów (21 lipca 2010 roku) wyst_2010_07_21_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o informację dotyczące podjetych działań przystosowujących pod względem infrastruktury, zasobów kadrowych, programowych i finansowych szpitalne, zamknięte lecznictwo psychiatryczne oraz psychiatryczną opiekę ambulacyjną do realizacji zadań związanych z prowadzeniem terapii sprawców przestępstw skierowanych przeciwko wolności seksualnej (28 lipca 2010 roku) wyst_2010_07_28_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o zobowiazanie szkół i placówek oświatowych do przekazywania Kuratorom Oświaty informacji o potwierdzonych próbach samobójczych i zamierzonych samouszkodzeniach wśród nieletnich uczniów (3 sierpnia 2010 roku) wyst_2010_08_03_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia praktyki informowania rodziców, którzy składają do organu centralnego wniosek o wydanie dziecka, o roli i znaczeniu mediacji w sprawach uzyskania wiedzy na temat alternatywnego od postepowania sądowego, sposobu rozwiązywania konfliktu a także uzyskać informacje na temat tego, gdzie można znaleźć profesjonalnych mediatorów (3 sierpnia 2010 roku) wyst_2010_08_03_ms.pdf

- Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośba o przeprowadzenie kontroli w szkołach i innych wybranych placówkach na terenie całego kraju w których uczniowie otrzymują świadczenia w postaci dożywiania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jakość podawanych posiłków w ramach realizacji Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (4 sierpnia 2010 roku) wyst_2010_08_04_gis.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o przedstawienie informacji i uwag dotyczących realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (4 sierpnia 2010 roku) wyst_2010_08_04_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o informacje, czy podjęte zostały działania w związku z negatywną oceną Najwyższek Izby Kontroli sposobu dożywiania dzieci i młodzieży w gminach małopolskich (4 sierpnia 2010 roku) wyst_2010_08_04_mpips.pdf

- Wystąpienie do Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza z prośbą o podjęcie działań, mających na celu zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych najmłodszych mieszkańców miasta (4 sierpnia 2010 roku) wyst_2010_08_04_prezydent_wroclawia.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o informacje na temat przebiegu prac nad wydaniem aktów wykonawczych do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (5 sierpnia 2010 roku) wyst_2010_08_05_mpips.pdf

- Wystąpienie do Rzecznika Praw Dziecka Republiki Litewskiej w sprawie sytuacji oświaty polskiej na Litwie (9 sierpnia 2010 roku) wyst_2010_08_09_rpd_rl.pdf

- Wystąpienie do Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie sytuacji oświaty polskiej na Litwie (9 sierpnia 2010 roku) wyst_2010_08_09_marszalek_senatu.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sytuacji oświaty polskiej na Litwie (9 sierpnia 2010 roku) wyst_2010_08_09_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o informacje na temat podjętych przez resorty działań w celu zabezpieczenia prawidłowej opieki nad dziećmi, które zostały umieszczone w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (9 sierpnia 2010 roku) wyst_2010_08_09_mpips.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o informacje na temat podjętych przez resorty działań w celu zabezpieczenia prawidłowej opieki nad dziećmi, które zostały umieszczone w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (9 sierpnia 2010 roku) wyst_2010_08_09_men_02.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o informacje na temat podjętych przez resorty działań w celu zabezpieczenia prawidłowej opieki nad dziećmi, które zostały umieszczone w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (9 sierpnia 2010 roku) wyst_2010_08_09_ms.pdf

- Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o wyjaśnienie zgodności z prawem wymogu przedkładania przez rodziców dzieci – ubiegających się o przyjęcie do przedszkola – zaświadczenia ZUS RMUA i rocznego zeznania podatkowego PIT (9 sierpnia 2010 roku) wyst_2010_08_09_giodo.pdf

- Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z prośbą o wprowadzenie ułatwień w przystępowaniu do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego dla uczniów, którzy wykazują w niewystarczającym stopniu znajomość języka polskiego (9 sierpnia 2010 roku) wyst_2010_08_09_men_ks.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o ponowne przeanalizowanie sytuacji małoletnich cudzoziemców, nielegalnie przebywających w Polsce w zakresie ich dostępu do opieki medycznej (9 sierpnia 2010 roku) wyst_2010_08_09_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności przestrzegania przepisów proceduralnych w sprawach o przysposobienie (6 września 2010 roku) wyst_2010_09_06_ms.pdf

- Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o rozważenie podjęcia decyzji, ułatwiajacych skuteczne działania, które będą miały charakter prac międzyresortowych w odniesieniu do tak bulwersującego zjawiska jakim jest ekspancja "dopalaczy" w Polsce (15 września 2010 roku) wyst_2010_09_15_prm.pdf

- Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie rozszerzenia przesłanek udzielenia zezwolenia na osiedlenie się na urodzone na terytorium RP małoletnie dzieci cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE (16 września 2010 roku) wyst_2010_09_16_mswia_02.pdf

- Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z prośbą o informacje na temat spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Komendy Głównej Straży Granicznej na temat korzystania przez dzieci cudzoziemców, przebywających w strzeżonych ośrodkach, z prawa do nauki oraz wykonywania obowiązku szkolnego (16 września 2010 roku) wyst_2010_09_16_mswia.pdf

- Wystąpienie do Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o informacje dotyczące zasad obowiązujących administratorów placów zabaw w zakresie właściwego utrzymania piaskownicy oraz ustosunkowanie się do wymienionych przez gminy rodzajów barier, zniechęcających do prowadzenia piaskownic (20 września 2010 roku) wyst_2010_09_20_gis.pdf

- Wystąpienie do Ministra Infrastruktury z prośbą o udzielenie informacji, jakie względy przemawiają z wyłączeniem przewozu dziecka taksówką osobową z obowiązku przewozu w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci (23 września 2010 roku) wyst_2010_09_23_mi.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o informację dotyczącą rezultatu prac międzyresortowego zespołu nt. możliwości zmiany rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania (Dz.U. z 2001 r. Nr 153 poz. 1782), w sposób umożliwiający właściwe wypełnienie karty zgonu dzieci martwo urodzonych, w każdym przypadku (23 września 2010 roku) wyst_2010_09_23_mz.pdf

- Wystąpienie do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o podjęcie działań, mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci korzystających z wypoczynku, zorganizowanego w ich miejscu zamieszkania (23 września 2010 roku) wyst_2010_09_23_prez_wawy.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zagwarantowania sprawnej egzekucji orzeczeń wydanych w trybie zabezpieczenia w związku z art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (30 września 2010 roku) wyst_2010_09_30_ms.pdf

- Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP z prośbą o ogłoszenie przez Sejm RP roku 2012 - Rokiem Janusza Korczaka (5 października 2010 roku) wyst_2010_10_05_msrp.pdf

- Wystąpienie do Prezesa Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego z prośbą o wydanie opinii na temat wartości leczenia sanatoryjnego i uzdrowiskowego dla dzieci w kontekście zaspokojenia potrzeb zdrowotnych dzieci, w tym jego użyteczności w profilaktyce oraz rehabilitacji chorób przewlekłych (15 października 2010 roku) wyst_2010_10_15_ptp.pdf

- Wystąpienie do Ministra Finansów o odstąpienie od ewentualnych planowanych cięć budżetowych, które w jakikolwiek sposób mogą uderzyć bezpośrednio w dzieci i rodzinę (20 października 2010 roku) wyst_2010_10_20_mf.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o doprecyzowanie zapisów w przedmiotowym rozporządzeniu, tak by umożliwiały one w pełni bezpieczną organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu ich zamieszkania (20 października 2010 roku) wyst_2010_10_20_men.pdf

- Wystąpienie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rumi o szybkie zakończenie rozpoczętej inwestycji, tak by dłużej nie było naruszane dobro dziecka i jego prawo do nauki (20 października 2010 roku) wyst_2010_10_20_rumia.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą rozważenie zasadności podjęcia działań legislacyjnych mających na celu zmianę brzmienia przepisu w art 182 ze zn. 3 Kodeksu pracy w ten sposób, aby uzależnić wymiar urlopu ojcowskiego od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu (20 października 2010 roku) wyst_2010_10_20_mpips.pdf

- Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania z prośbą o podjęcie działań w związku z nierównym dostępem do realizacji awansu zawodowego przez nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego (28 października 2010 roku) wyst_2010_10_28_pelnomocnik.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o rozważenie możliwości podjęcia prac nad wsparciem przedszkoli w ich staraniach dla tworzenia odpowiednich warunków do zabawy dla dzieci w ogródku przedszkolnym z dostępem do piaskownicy (28 października 2010 roku) wyst_2010_10_28_men.pdf

- Wystąpienie do Prezydenta Miasta Elbląg z prośbą o wyjaśnienie sytuacji oddziału dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Elblągu i włączenia go w struktury Szpitala Miejskiego (2 listopada 2010 roku) wyst_2010_11_02_prezydent_elblaga.pdf

- Wystąpienie do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast z apelem o podjęcie działań, umożliwiających małym dzieciom zabawę na bezpiecznym przedszkolnym, szkolnym i samorządowym placu zabaw, wyposażonym w piaskownice (3 listopada 2010 roku) wyst_2010_11_03.pdf

- Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o wyrażenie poparcia dla III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawch Dziecka (3 listopada 2010 roku) wyst_2010_11_03_msz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podjęcie inicjatywy w celu zmiany treści art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych poprzez uznanie przypadku utraty przez dziecko świadczeń alimentacyjnych wskutek śmierci osoby zobowiązanej jako zdarzenie, będące utratą dochodu (4 listopada 2010 roku)  wyst_2010_11_04_mpips.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej ponawiające prośbę o rozważenie możliwości współpracy w zakresie zbierania danych na temat samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży (12 listopada 2010 roku) wyst_2010_11_12_men.pdf

- Wystąpienie do Przewodniczących Sejmowych Komisji: Polityki Społecznej i Rodziny – Sławomira Piechoty oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – Bronisława Dutki, zawierające wnioski z badania przeprowadzonego w tzw. klubach dziecięcych (17 listopada 2010 roku) wyst_2010_11_17_komisje_sejmowe.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o zbadanie stanu zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych dzieci dotkniętych wadą wrodzoną rozszczepu wargi i podniebienia oraz rozważenie możliwości zapewnienia dalszego działania Zakładu Rehabilitacyjno-Leczniczego w Otwocku (19 listopada 2010 roku) wyst_2010_11_19_mz.pdf

- Wystąpienie do Przewodniczącej Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rodzinnej opiece zastępczej oraz rządowego projektu o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zawierające uwagi i zastrzeżenie do rozpatrywanych przez Podkomisję projektów (23 listopada 2010 roku) wyst_2010_11_23.pdf

-Wystąpienie do Ministra Zdrowia o pilne wyjaśnienie problemu finansowania Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu (23 listopada 2010 roku) wyst_2010_11_23_mz.pdf

- Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o pilne wyjaśnienie problemu finansowania Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu (23 listopada 2010 roku) wyst_2010_11_23_nfz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Finansów o udzielenie informacji, czy i jakie działania zostaną podjęte w celu zminimalizowania finansowego obciążenia rodziców, które wywoła objęcie podstawową stawką VAT odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego (23 listopada 2010 roku) wyst_2010_11_23_mf.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o informacje na temat prac, dotyczących sposobu i zakresu wspierania gmin w finansowaniu edukacji przedszkolnej (2 grudnia 2010 roku) wyst_2010_12_02_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu rozporządzenia regulującego postępowanie Policji w czynnościach odebrania przez pracownika socjalnego dziecka w razie bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia (3 grudnia 2010 roku) wyst_2010_12_03_mswia.pdf

- Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie projektu nowelizacji ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych (6 grudnia 2010 roku) wyst_2010_12_06_sksipc.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie reprezentacji dziecka w postępowaniach dotyczących ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej (15 grudnia 2010 roku) wyst_2010_12_15_ms.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzmocnienia ochrony pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego przed wypowiedzeniem przez pracodawcę umowy o pracę - w kontekście "ustawy o zwolnieniach grupowych" (15 grudnia 2010 roku) wyst_2010_12_15_mpips.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia dzieciom chorym na cukrzycę warunków dla bezpiecznego ich przebywania w szkołach i przedszkolach (15 grudnia 2010 roku) wyst_2010_12_15_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o udzielenie informacji na temat wyników badań dotyczących problemów z wykonywaniem orzeczeń o przymusowym odebraniu dziecka (30 grudnia 2010 roku) wyst_2010_12_30_ms.pdf

- Wystąpienie do Przewodniczących Sejmowych Komisji - Polityki Społecznej i Rodziny oraz Zdrowia - z prośbą o podjęcie działań zmierzających do oceny stanu opieki sanatoryjnej i uzdrowiskowej dla dzieci i młodzieży (31 grudnia 2010 roku) wyst_2010_12_31_komisje.pdf