Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie placówek resocjalizacyjnych dla młodzieży niemieckiej niedostosowanej społecznie (29 grudnia 2016) -

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kampanii społecznej dot. problemu alimentacji (28 grudnia 2016) - 

Wystąpienie do Komendata Głównego Policji w sprawie policyjnych izb dziecka (27 grudnia 2016) - 2016 12 27.pdf

Wystąpienie do Sekretarza Stanu ds. parlamentarnych, Polonii, konsularnych i dyplomacji publicznej, Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu ds Polonii i Polaków za Granicąw sprawie likwidacji polskich szkół na Litwie (22 grudnia 2016) - 2016 12 22.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej i monitorowania losów dziecka od momentu urodzenia (21 grudnia 2016) - 2016 12 21.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podjęcia działań zmierzających do podwyższenia kwalifikacji osób prowadzących postępowania karne, w których uczestniczą dzieci (14 grudnia 2016) - 2016 12 14.pdf

Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie planowanych zmian w systemie oświaty (08 grudnia 2016) - 2016 12 08.pdf

Wystąpienie do Ministra Infranstruktury i Budownictwa w sprawie projektowanej ustawy o ochronie praw lokatorów (08 grudnia 2016) - 2016 12 08.pdf

Wystąpienie do Prezesów Sądów Apelacyjnych w sprawie procedury adopcyjnej (06 grudnia 2016) - 2016 12 06.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie usamodzielniania wychowanków (28 listopada 2016) - 2016 11 28.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia jednolitych standardów opieki profilaktycznej sprawowanej nad dziećmi i młodzieżą (28 listopada 2016) - 2016 11 28.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie reformy systemu szkolnego (28 listopada 2016) - 2016 11 28.pdf

Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ograniczenia reklam z udziałem małoletnich oraz reklam do nich kierowanych (25 listopada) - 2016 11 25.pdf

Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie zmiany przepisów w zakresie adopcji (25 listopada 2016) - 2016 11 25.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykonalności postanowień w opraciu o przepisy Konwencji haskiej (24 listopada 2016) - 2016 11 25.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie regulacji związanych z wykonywaniem zawodu psychologa (24 listopada 2016) - 2016 11 24.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie finansowania MOW-ów i niepublicznych przedszkoli integracyjnych (24 listopada 2016) - 2016 11 24.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie opieki nad dziećmi cierpiącymi na choroby przewlekłe, uczęszczającymi do szkół i przedszkoli (24 listopada 2016) - 2016 11 25.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie umieszczania nieletnich w trybie zabezpieczenia w szpitalu psychiatrycznym (23 listopada 2016) - 2016 11 23.pdf

Wystąpienie do Prezesa KRRiT w sprawie szczepień ochronnych (23 listopada 2016) - 2016 11 23.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie szczepień ochronnych (23 listopada 2016) - 2016 11 23.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie znowelizowanych przepisów ustawy Karta Nauczyciela (22 listopada 2016) - 2016 11 22.pdf

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ratyfikacji III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka (15 listopada 2016) - 2016 11 15.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów adopcyjnych (02 listopada 2016) - 2016 11 02.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie funduszu alimentacyjnego (31 października 2016) - 2016 10 31.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie regulacji pracy rady rodziców w MOW-ach i MOS-ach (31 października 2016) - 2016 10 31.pdf

Wystąpienie do Rzecznika Praw Dziecka w Holandii w sprawie odbierania dzieci w Holandii (28 października 2016)

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nieletnich umieszczonych w policyjnych izbach dziecka (28 października 2016) - 2016 10 28.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu, formy i warunków prowadzenia wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym (28 października 2016) - 2016 10 28.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia uzależnień (17 października 2016) - 2016 10 17.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie depresji poporodowej (10 października 2016) - 2016 10 10.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie programu profilaktyki uzależnień „Profilaktyka a Ty” (7 października 2016) - 2016 07 10.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie proponowanych zmian w ustawie Prawo Oświatowe (5 października 2016) - 2016 10 05.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyrównywania szans edukacyjnych wśród polskich dzieci (3 października 2016) - 2016 10 03.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie programów resocjalizacyjnych przeznaczonych dla nieletnich obywateli Niemiec na terenie RP (1 października 2016) - 2016 10 01.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (28 września 2016) - 2016 09 28.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zwiększenia szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich (27 września 2016) - 2016 09 27.pdf

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zapewnienia ciągłości procedur adopcyjnych (27 września 2016) - 2016 09 27.pdf

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ulg przy przejazdach środkami komunikacji zbiorowej dla dzieci (26 września 2016) - 2016 09 27.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zabezpieczenia praw małoletnich cudzoziemców (26 września 2016) - 2016 09 26.pdf

Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie żywienia dzieci w placówkach edukacyjnych (26 września 2016) - 2016 09 26.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego- skarga kasacyjna (15 września 2016) - 2016 09 15.pdf

Wystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju w sprawie nierównego traktowania dzieci w zakresie sposobu przyznawania uczniom stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce (13 września 2016) - 2016 09 13.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ochrony dzieci przed zakażeniem wirusem HIV (13 września 2016) - 2016 09 13.pdf

Wystąpienie do Ministra Rozwoju w sprawie utworzenia rejestru dłużników alimentacyjnych (30 sierpnia 2016) - 2016 08 30.pdf

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kampanii społecznej dot. niealimentacji (30 sierpnia 2016) - 2016 08 30.pdf

Występienie do Ministra Sprawiedliwości z propozycją, aby osoby skazane za uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego odbywały karę w Systemie Dozoru Elektronicznego (10 sierpnia 2016) - 2016 08 10.pdf

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie zwiększenia kar za przestępstwa popełnione przeciwko małoletnim (24 sierpnia 2016) - 2016 08 24.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia, Ministra Sprawiedliwości oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (24 sierpnia 2016) - 2016 08 24.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie działań zwiększających poprawność funkcjonowania oraz skuteczności systemu wykrywania nadużyć seksualnych popełnianych na szkodę małoletnich cudzoziemców oraz systemu pomocy małoletnim cudzoziemcom, którzy padli ofiarą przestępstw seksualnych (19 sierpnia 2016) - 2016 08 19.pdf

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie równego traktowania dzieci z niepełnosprawnością przy świadczeniu 500+ (17 sierpnia 2016) - 2016 08 17.pdf

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500+ dla cudzoziemców (12 sierpnia 2016) - 2016 08 12.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie edukacji polonijnej (10 sierpnia 2016) - 2016 08 10.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii sprawie prawnego uregulowania zakazem korzystania przez dzieci z solariów (4 sierpnia 2016) - 2016 08 04.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ochrony praw dziecka podczas egzaminu gimnazjalnego (4 lipca 2016) - 2016 08 04.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konsultowania pobytu nieletniego w ośrodku leczniczym (3 lipca 2016) - 2016 08 03.pdf

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie niealimentacji (3 lipca 2016) - 2016 08 03.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie egzekucji alimentów dla polskich dzieci od rodziców Włochów (3 lipca 2016) - 2016 08 03.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulacji międzynarodowych dotyczących dzieci (22 lipca 2016) - 2016 07 22.pdf

Wystapienie do wojewodów w sprawie przestrzegania praw dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej (22 lipca 2016)

Wystąpienie do włoskiego RPD w sprawie zwiększenia skuteczności egzekucji alimentów (22 lipca 2016)

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zapewnienia ciągłości procedur adopcyjnych (20 lipca 2016) - 2016 07 20.pdf

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konieczności urealnienia wysokości kieszonkowego dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych (19 lipca 2016) - 2016 07 19.pdf

Wystąpienie do Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie nowelizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (15 lipca 2016) - 2016 07 15.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie Konwencji dot. kontaktów z dziećmi (6 lipca 2016) - 2016 07 06.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyników badania dot. przyczyn umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej (6 lipca 2016) - 2016 07 06.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwestionariuszy do szacowania zagrożenia przemocą i algorytmów postępowania w przypadkach zdiagnozowanej przemocy (5 lipca 2016) - 2016 07 05.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku opinii biegłych psychiatrów (4 lipca 2016) - 2016 07 04.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie profilaktyki dzieci przed wirusem HIV (1 lipca 2016) - 2016 07 01.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie otoczenie dziecka prawną opieką kuratora „kolizyjnego” i profesjonalnego pełnomocnika (27 czerwca 2016) - 2016 06 27.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie szkoleń dla sędziów rodzinnych (22 czerwca 2016) - 2016 06 22.pdf

Wystąpienie do Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów w sprawie bezpieczeństwa na placach zabaw (22 czerwca 2016) - 2016 06 22.pdf

Wystąpienie w sprawie ukrywania przez pracodawców dochodów wypłacanych pracownikom zobowiązanym do alimentacji (13 czerwca 2016) - 2016 06 13.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwdziałania zjawisku żebractwa wśród dzieci (10 czerwca 2016) - 2016 06 10.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dostępności do edukacji przedszkolnej (7 czerwca 2016) - 2016 06 07.pdf

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji dzieci w placówkach wsparcia dziennego (6 czerwca 2016) - 2016 06 06.pdf

Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie kontroli warunków sanitarnych w placówkach dla dzieci (3 czerwca) - 2016 06 03.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie edukacji domowej (30 maja 2016) - 2016 05 30.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji w Centrum Zdrowia Dziecka (24 maja 2016) - 2016 05 24.pdf

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie niealimentacji (23 maja 2016) - 2016 05 23.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przywrócenia skargi kasacyjnej (23 maja 2016) - 2016 05 23.pdf

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ochrony przed przemocą (17 maja 2016) - 2016 05 17.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przestrzegania praw dziecka-ucznia (13 maja 2016) - 2016 05 13.pdf

Wystąpienie do Prezydenta Warszawy w sprawie zasad rekrutacji do gimnazjum (13 maja 2016) - 2016 05 13.pdf

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dni wolnych na opiekę nad dzieckiem (13 maja 2016) - 2016 05 13.pdf

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie niealimentacji (11 maja 2016) - 2016 05 11.pdf

Wystąpienie do Prezydenta RP z prośbą o podjęcie inicjatywy legislacyjnej dot. zmian Kodeksu karnego w kierunku lepszego zabezpieczenia dobra dziecka (7 maja 2016) - 2016 05 07.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie tzw. dopalaczy (4 maja 2016) - 2016 05 04.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie opracowania i wdrożenia Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci (29 kwietnia 2016) - 2016 04 29.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podpisania i ratyfikacji Konwencji o statusie bezpaństwowców oraz Konwencji o ograniczeniu bezpaństwowości (29 kwietnia 2016) - 2016 04 29.pdf

Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie niealimentacji (27 kwietnia 2016) - 2016 04 27.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych (27 kwietnia 2016) - 2016 04 27.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursów przedmiotowych dla uczniów-kontynuacja (26 kwietnia 2016) - 2016 04 26.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia dzieci z chorobą Leśniowskiego - Crohna (26 kwietnia 2016) - 2016 04 26.pdf

Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie zasad organizacji szkolnych zawodów organizowanych w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” (20 kwietnia 2016) - 2016 04 20.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie lepszej ochrony osób doznających przemocy domowej (19 kwietnia 2016) - 2016 04 19.pdf

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ochrony danych osobowych adoptowanych dzieci (18 kwietnia 2016) - 2016 04 18.pdf

Wystąpienie do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kontroli praktyki regulowania sytuacji prawnej dzieci w pieczy zastępczej (12 kwietnia 2016) - 2016 04 12.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa do obrony nieletnich (8 kwietnia 2016) - 2016 04 08.pdf

Wystąpienie do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie bezdomności dzieci (7 kwietnia 2016) - 2016 04 07.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przestępstwa niealimentacji i skuteczności egzekucji świadczeń (7 kwietnia 2016) - 2016 04 07.pdf

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie systemu identyfikacji rodzin wymagających wsparcia opiekuńczo-wychowawczego (31 marca 2016) - 2016 03 31.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania zabezpieczającego w sprawach pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem (31 marca 2016) - 2016 03 31.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki pediatrycznej (31 marca 2016) - 2016 03 31.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty (30 marca 2016) - 2016 03 30.pdf

Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie zabezpieczenia praw dziecka w systemie postepowań dyscyplinarnych dla nauczycieli (29 marca 2016) - 2016 03 29.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie dysproporcji w podziale środków na edukację polskich dzieci za granicą (23 marca 2016) - 2016 03 23.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie efektywności wykonywania orzeczeń sądowych zobowiązujących do przymusowego leczenia odwykowego (23 marca 2016) - 2016 03 23.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmian w organizacji konkursów przedmiotowych (17 marca 2016) - 2016 03 17.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa i przestrzegania praw dziecka wychowanków MOS i MOW (17 marca 2016) - 2016 03 17.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zgonu dziecka w Specjalistycznym Szpitalu im. Świętej Rodziny w Warszawie (14 marca 2016) - 2016 03 14.pdf

Wystąpienie do Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy– Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (8 marca 2016) - 2016 03 08.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji prawa do edukacji dzieci z dysfunkcją wzroku (3 marca 2016) - 2016 03 03.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie resocjalizacji w Polsce nieletnich z Niemiec (26 lutego 2016) - 2016 02 26.pdf

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ulg za przejazdy dla dzieci posiadających polskie obywatelstwo, ale uczące się zagranicą (26 lutego 2016) - 2016 02 26.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów przekazujące raport pt. „Zagrożenia prawa do bezpieczeństwa i praw podstawowych dzieci w drodze”, opracowany przez członków Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC (25 lutego 2016) - 2016 02 25.pdf, raport enoc.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zabezpieczenia praw nieletnich matek i ich dzieci (24 lutego 2016) - 2016 02 24.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zabezpieczenia praw nieletnich matek i ich dzieci (24 lutego 2016) - 2016 02 24.pdf

Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (23 lutego 2016) - 2016 02 23.pdf

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie monitoringu wizyjnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci (23 lutego 2016) - 2016 02 23.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odmów udzielenia informacji o dziecku, powołując się przez placówki oświatowe na fakt niesprawowania przez danego rodzica bezpośredniej opieki nad dzieckiem (19 lutego 2016) - 2016 02 19.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie udziału kuratora rodzinnego w ustalonych przez sąd kontaktach dziecka z rodzicem (18 lutego 2016) - 2016 02 18.pdf

Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (12 lutego 2016) - 2016 02 12.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie odpraw granicznych rodzin z dziećmi (10 lutego 2016) - 2016 02 10.pdf

Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (9 lutego 2016) - 2016 02 09.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zaostrzenia kar za popełnienie przestępstwa ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, określonego w art. 156 Kodeksu karnego (4 lutego 2016) - 2016 02 04.pdf

Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (4 lutego 2016) - 2016 02 04.pdf

Wystąpienie do Marszałków Województw w sprawie pobytu dzieci w szpitalach psychiatrycznych (28 stycznia 2016) - 2016 01 28.pdf

Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie żywienia dzieci w szkołach (27 stycznia 2016) - 2016 01 27.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie miejsc w przedszkolach dla dzieci trzyletnich (22 stycznia 2016) - 2016 01 22.pdf

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zasad kwalifikacji i oznaczania filmów w celu ochrony małoletnich przed szkodliwymi treściami (21 stycznia 2016) - 2016 01 21.pdf

Wystąpienie do Ministrów: Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Edukacji Narodowej w sprawie równego traktowania dzieci-uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne (18 stycznia 2016) -  2016 01 18.pdf

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (13 stycznia 2016) - 2016 01 13.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie telefonów zaufania linii 116 000 i 116 111 (12 stycznia 2016) - 2016 01 12.pdf

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa dziecka do godziwych warunków socjalnych (8 stycznia 2016) - 2016 01 08.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa dziecka podczas porodu (7 stycznia 2016) - 2016 01 07.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ograniczenia dostępu dzieci do solariów (7 stycznia 2016) - 2016 01 07.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie walki z próchnicą wśród dzieci (7 stycznia 2016) - 2016 01 07.pdf