Wystąpienie do Prezydenta RP dot. skargi kasacyjnej w sprawach z Konwencji haskiej dot. cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (22 grudnia 2015) - 2015 12 22.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zatarcia skazania /art. 106a Kodeksu karnego/ (22 grudnia 2015) - 2015 12 22.pdf

Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie prawa do edukacji polskich dzieci na Litwie (22 grudnia 2015) - 2015 12 22.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prawa do edukacji polskich dzieci na Litwie (22 grudnia 2015) - 2015 12 22.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zabezpieczenia dobra dziecka przez sądy (22 grudnia 2015) - 2015 12 22.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dożywotniego zakazu pracy z dziećmi dla osób skazanych za przestępstwa seksualne na szkodę małoletniego (22 grudnia 2015) - 2015 12 22.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieprzedawniania karalności za molestowanie seksualne czy gwałt popełnione na szkodę małoletniego (22 grudnia 2015) - 2015 12 22.pdf

Wystąpienie Przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w sprawie stabilności systemu oświaty dla realizacji prawa dziecka do nauki (22 grudnia 2015) - 2015 12 22.pdf

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucji "rodziny wspierającej" w systemie pomocy dziecku i rodzinie (21 grudnia 2015) - 2015 12 21.pdf

Wystąpienie do Mnistrów: Sprawiedliwości, Zdrowia oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zabezpieczenie dobra dziecka pijących matek (17 grudnia 2015) - 2015 12 17.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie finansowania nauczania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (15 grudnia 2015) - 2015 12 15.pdf

Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie systemu oznaczania filmów kategorią wiekową (14 grudnia 2015) - 2015 12 14.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału środków przeznaczanych na edukację polskich dzieci w szkolnych punktach konsultacyjnych oraz w szkołach społecznych (24 listopada 2015) - 2015 11 24.pdf

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podniesienia kwoty minimalnej dochodu dla osób, które ubiegają się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego (23 listopada 2015) - 2015 11 23.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie możliwości zwiększenia finansowania świadczeń z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży (17 listopada 2015) - 2015 11 17.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie skuteczności wykonywania kontaktów (16 listopada 2015) - 2015 11 16.pdf

Wystąpienie do Wojewodów w sprawie upublicznianiu przez niektóre placówki wsparcia dziennego, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze na własnych stronach internetowych i profilach portali społecznościowych fotografii podopiecznych oraz innych danych umożliwiających identyfikację dziecka (5 listopada 2015) - 2015 11 05.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków przesłuchania również dla świadków powyżej 15 r.ż. (4 listopada 2015) - 2015 11 04.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków przesłuchania małoletnich (29 października 2015) - 2015 10 29.pdf

Wystąpienie do Starostów w sprawie standardów dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, wspólne wystąpienie RPD i MPiPS (29 października 2015) - 2015 10 29.pdf

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie likwidacji okien życia i "zgody blankietowej" (28 października 2015) - 2015 10 28.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie równych szans do nauki dla osób z niepełnosprawnościami (26 października 2015) - 2015 10 26.pdf

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podjęcia działań zmierzających do zapewnienia opieki pozaszpitalnej dzieciom (26 października 2015) - 2015 10 26.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uregulowania przepisów dotyczących tzw. "kuratora kolizyjnego" (26 października 2015) - 2015 10 26.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości przeprowadzania testów DNA nawet przy braku zgody domniemanego rodzica (23 października 2015) - 2015 10 23.pdf

Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie opieki i bezpieczeństwa dzieci korzystających z sal zabaw (22 października 2015) - 2015 10 22.pdf

Wystąpienie do Kuratorów Oświaty w sprawie realizacji praw wychowanków w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (12 października 2015) - 2015 10 12.pdf

Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  w sprawie dostępności dzieci i młodzieży do leczenia stomatologicznego w szkołach (9 października 2015) - 2015 10 09.pdf

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie finansowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych (8 października 2015) - 2015 10 08.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli publicznych (7 października 2015) - 2015 10 07.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyników analizy praktyki sądowej w zakresie prowadzenia postępowań sądowych o wykonywanie ustalonych kontaktów (25 września 2015) - 2015 09 25.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ulg przejazdowych w środkach transportu publicznego zbiorowego dla dzieci posiadających legitymację w języku obcym (31 sierpnia 2015) - 2015 08 31.pdf

Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie dostępności dla dzieci brutalnych gier i braku oznaczeń wiekowych na grach (11 sierpnia 2015) - 2015-08-11.pdf

Wystąpienie do przewodnicących Rad Miast i Gmin w sprawie upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży (31 lipca 2015) - 2015-07-31.pdf

Wystąpienie do Prokuratora Generalnego o roli Prokuratury w zabezpieczeniu przestrzegania praw dziecka (28 lipca 2015) - 2015-07-28.pdf

Wystąpienie do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie małych dzieci przebywających w pieczy instytucjonalnej (23 lipca 2015) - 2015-07-23.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego Senackiej Komisji Edukacji, Nauki i Sportu w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (23 lipca 2015) - 2015-07-23.pdf

Wystąpienie do Rzeczników i Przewodniczących Komisji Dyscyplinarnych o skuteczniejszą ochronę przesłuchiwanych dzieci (9 lipca 2015) - 2015_07_09.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sparwie obywatelstwo dla małoletnich na jednakowych zasadach (8 lipca 2015) - wystąpienie 2015-07-08.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie o równe szanse dla dzieci z ośrodkowym zaburzeniem słuchu (7 lipca 2015) - 2015-07-07.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie finansowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych (7 lipca 2015) - 2015-07-07.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie o szczegółową diagnozę sytuacji dzieci niesłyszących rodziców (KODA) (3 lipca 2015) - 2015-07-03.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sankcji karnych za utrudnianie kontaktów z dzieckiem (1 lipca 2015) -2015-07-01.pdf

Wystąpienie do Premiera RP w sprawie opieki stomatologicznej dzieci (30 czerwca 2015) - 2015-06-30.pdf

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów pobytu dzieci w pieczy zastępczej (29 czerwca 2015) - 2015-06-29.pdf

Wystąpienie do Prezydentów, Burmistrzów oraz Wójtów, o podjęcie niezbędnych działań w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z gminnych obiektów rekreacji (29 czerwca 2015)  -2015-06-29.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych, o podjęcie działań, zmierzających do zapewnienia małoletnim zwiększonej ochrony przed wykorzystywaniem ich do żebractwa (26 czerwca 2015) - 2015-06-26.pdf

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek wsparcia dziennego (17 czerwca 2015) - 2015-06-17.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wprowadzenia zagadnień pierwszej pomocy w szkole podstawowej i nauki defibrylacji w gimnazjum (5 czerwca 2015) - 2015-06-05.pdf

Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji o udzielenie informacji o rezultacie konsultacji prowadzonych z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w sprawie nowelizacji art. 47 i ustawy o radiofonii i telewizji - kontrola przekazu VOD (1 czerwca 2015) - 2015-06-01.pdf

Wystąpienie do Ministra Pracy i  Polityki Społecznej oraz Ministra Sprawiedliwości w sprawie pełnej realizacji praw małych dzieci umieszonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej (25 maja 2015) - 2015-05-25.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie działań na rzecz dzieci ze zdiagnozowanym ośrodkowym zaburzeniem słuchu (20 maja 2015) - 2015-05-20.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przekazywania środków na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci (12 maja 2015) - 2015-05-12.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie postępowań prowadzonych na podstawie Konwencji haskiej (5 maja 2015) - 2015-05-05.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie kryterium przyjmowania dzieci do przedszkola (29 kwiatnia 2015)  -2015-04-29.pdf

Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie kryterium przyjmowania dzieci do przedszkola (28 kwietnia 2015) - 2015-04-28.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego dla dzieci (27 kwietnia 2015) - 2015-04-27.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie funcjonowania centrów i zespołów urazowych (24 kwietnia 2015) - 2015-04-24.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia jednakowych uprawnień do ulg przejazdowych dla wszystkich uczniów mających obywatelstwo polskie (14 kwietnia 2015) - 2015-04-14.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie niewykonywania przez rodziców obowiązku alimentacyjnego względem dziecka (7 kwietnia 2015) -  2015-04-07.pdf

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa dzieci do alimentów (26 marca 2015) - 2015-03-26.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie umarzania postępowań w przedmiocie stosowania kar cielesnych wobec dzieci (24 marca 2015) - 2015-03-24.pdf

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie przekazywania środków na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci (17 marca 2015) - 2015-03-17.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępności produktów leczniczych dla dzieci (12 marca 2015)  -dostepnosc produktow_leczniczych_dla_dzieci.pdf

Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczepień ochronnych i zabezpieczenia dzieci przed chorobami zakaźnymi (10 marca 2015) - szczepienia ochronne.pdf 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie restrykcyjnych środków dyscyplinujących dłużników alimentacyjnych (10 marca 2015) - dluznicy_alimentacyjni_-_2015-03-10.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczenia zjawiska tzw. „porwań rodzicielskich” (6 marca 2015) -  porwania_rodzicielskice-_2015-03-12.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ~~standardów pobytu dzieci i młodzieży w MOWach i MOSach (2 marca 2015) - pobyt_dzieci_i_mlodziezy_w_mowach_i_mosach_-_2015-03-02.pdf

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej ratyfikacji III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka (26 lutego 2015) - protokol_fakultatywny_do_konwencji_o_prawach_dziecka_-_2015-02-27.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli (26 lutego 2015) - komisje_dyscyplinarne_dla_nauczycieli-_2015-03-02.pdf 

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji praw dzieci przebywających w pieczy zastępczej (25 lutego 2015) - realizacja_praw_dzieci_przebywajacych_w_pieczy_zastepczej.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dzieci przebywających w specjalnych ośrodkach wychowawczych (25 lutego 2015) _-_2015-03-06.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zakazu korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie (25 lutego 2015) - zakaz_korzystania_z_solarium_-_2015-02-25.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych ponawiające prośbę o informacje dotyczące ingerencji służb socjalnych i sądów obcych państw w stosunki rodzinne obywateli polskich mieszkających za granicą (25 lutego 2015) - wystapienie 2015-02-25.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu dzieci i młodzieży do opieki stomatologicznej - opieka_stomatologiczna_dzieci_-_2015-02-27.pdf

Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostępu dzieci i młodzieży do opieki stomatologicznej (24 lutego 2015) - opieka_stomatologiczna_dzieci_-_2015-02-27.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (23 lutego 2015) - wyst_2015_02_23_men.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wyceny rehabilitacji dla dzieci ( 19 lutego 2015) - wyst_2015_02_19_mz.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie egzekucji almentów za granicą ( 11 lutego 2015) -  wyst_2015_02_11_ms.pdf

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Minister Spraw Wewnętrznych, Ministra Spraw Zagranicznych  w sprawie resocjalizacji młodzieży niemieckiej na terenie RP (11 lutego 2015) wyst_2015_02_11_mpips_msw_msz.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w psrawie zajęć "wychowanie do życia w rodzinie" ( 9 lutego 2015) - wyst_2015_02_09_men.pdf

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczeń rodzinnych ( 5 lutego 2015) - wyst_2015_02_05_mpips.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie osób zagrażających zdrowiu i życiu dzieci ( 5 lutego 2015) - wyst_2015_02_05_ms.pdf

Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie świadczeń rodzinnych ( 15 stycznia 2015) - wyst_2015_15_01_rpo2.pdf

Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przestrzegania zasad równego traktowania i niedyskryminacji (15 stycznia 2015) - wyst_2015_15_01_rpo.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulacji przepisów o systemie oświaty ( 14 stycznia 2015) - wyst_2015_01_14_men.pdf

Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostępu dzieci i młodzieży do lecznictwa uzdrowiskowego ( 8 stycznia 2015) w_sprawie_dostepu_dzieci_i_mlodziezy_do_lecznictwa_uzdrowiskowego.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP w sprawie bieżącego oceniania w klasach I-III szkoły podstawowej (7 stycznia 2015) wystapienie_do_przewodniczacego_komisji_edukacji_nauki_i_mlodziezy_sejmu_rp.pdf