Wersja wpisu 2010 rok z dnia pon., 10/02/2014 - 11:13

-A A +A

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o podjęcie działań, zmierzających do wyeliminowania przypadków odmowy udzielenia pomocy medycznej dzieciom, nie posiadającym ubezpieczenia lub nie mogącym przedstawić dowodu ubezpieczenia (5 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_05_odp_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o podjęcie pilnych działań na rzecz zabezpieczenia potrzeb dzieci chorych na choroby nowotworowe (6 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_06.pdf

- Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego o przedstawienie wyników tegorocznej kontroli miejsc zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży (13 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_13_gis.pdf

- Wystąpienie do Kuratorów Oświaty w sprawie bezpieczeństwa uczniów podczas wypoczynku zimowego (13 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_13_kuratorzy_oswiaty.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży (13 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_13_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej o wskazanie, za jakie konkretnie usługi opiekuńcze, bytowe i wychowawcze przedszkola, mogą być pobierane opłaty (21 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_21_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie polepszenia warunków, w jakich leczone są dzieci chore na mukowiscydozę (21 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_21_mz.pdf

- Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie finansowania świadczeń pielęgniarki szkolnej w oddziałach specjalnych szkół ogólnodostępnych (21 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_21_nfz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia o informacje na temat upowszechniania wśród młodzieży i dorosłych wiedzy o zagrożeniach, wynikających z nadmiernego korzystania z solarium (25 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_25_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umożliwienia udzielania urlopów ojcowskich funkcjonariuszom policji oraz innych, podległych MSWiA służb (31 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_31_mswia.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o informację na temat stanu prac nad projektem ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (1 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_01_mpips.pdf

- Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów o rozważenie możliwości współfinansowania przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego z budżetu państwa (1 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_01_prm.pdf

- Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie umożliwienia udzielania żołnierzom zawodowym urlopów ojcowskich (1 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_01_mon.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku definicji matki lub ojca, samotnie wychowującego dziecko, zawartej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych - Dz. U. z 2004 r., Nr 26, poz. 232 z późn. zm. (2 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_02_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie działań systemowych, które umożliwią egzekucję prawomocnych wyroków o przymusowym odebraniu małoletniego (9 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_09_ms.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia o przeprowadzenie przez Głównego Inspektora Sanitarnego kontroli higieniczno-sanitarnej w szkołach i placówkach, w których funkcjonują tzw. ustępy zewnętrzne (10 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_10_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie problemu statusu prawnego dzieci cudzoziemców - rezydentów długoterminowych Wspólnot Europejskich - urodzonych i mieszkających w Polsce (11 lutego 2010 r.)  wyst_2010_02_11_mswia.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o rozważenie możliwości wpisania przestępstw seksualnych – popełnianych na szkodę dziecka – do grupy przestępstw nie ulegających przedawnieniu (11 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_11_ms.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o wydanie aktu wykonawczego, regulującego procedurę przymusowego odebrania dziecka (12 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_12_ms.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przepisów, regulujących wsparcie finansowe dla osób, ubiegających się o zostanie rodziną zastępczą (16 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_16_mpips.pdf

- Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty w sprawie wsparcia finansowego dla osób, ubiegających się o zostanie rodziną zastępczą (18 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_18_komisja.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o wzmocnienie uprawnień rodziców adopcyjnych w zakresie korzystania z urlopów ojcowskich (18 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_18_mpips.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektowanych zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych (22 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_22_ms.pdf

- Wystąpienie do Prezesa Telewizji Polskiej S.A. w sprawie ograniczenia produkcji i emisji programów dla dzieci na antenie TVP (25 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_25_tvp.pdf

- Wystąpienie do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o dokonanie kontroli realizacji przez placówki opiekuńczo-wychowawcze obowiązku zgłaszania dzieci do ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (2 marca 2010 r.) wyst_2010_03_02_nik.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności weryfikacji przez sądy opiekuńcze zasadności pobytu dzieci w placówkach (2 marca 2010 r.) wyst_2010_03_02_ms.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opóźnień w zgłaszaniu dzieci do ośrodków adopcyjno-opiekuńczych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze (2 marca 2010 r.) wyst_2010_03_02_mpips.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uregulowania kwestii podawania leków w zapewniających dzieciom opiekę całodobową placówkach, działających na podstawie ustawy o systemie oświaty (8 marca 2010 r.) wyst_2010_03_08_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o przedłużenie terminu składania zapotrzebowań na adaptacje podręczników i książek, przeznaczonych dla uczniów niewidomych oraz słabowidzących (10 marca 2010 r.) wyst_2010_03_10_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości wyrażające poparcie propozycji Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem, dotyczącą usprawnienia postępowań w sprawach karnych z udziałem najmłodszych (10 marca 2010 r.) wyst_2010_03_10_ms.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uregulowania sposobu podawania leków dzieciom, przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (10 marca 2010 r.) wyst_2010_03_10_mpips.pdf

- Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie emitowanych przed dobranocką zapowiedzi informacji dnia, szerzej omawianych w głównym wydaniu "Wiadomości" TVP1 (10 marca 2010 r.) wyst_2010_03_10_krrt.pdf

- Wystąpienie do Kuratorów Oświaty o przedstawienie informacji z realizacji rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (29 marca 2010 r.) wyst_2010_03_29_ko.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uregulowania procedur podawania leków nieletnim, przebywającym w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (29 marca 2010 r.) wyst_2010_03_29_ms.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z pośbą o podjęcie działań, powstrzymujących proceder bezprawnego skreślania dzieci, pozbawionych opieki rodziców, a przebywających, w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii z list placówek opiekuńczo-wychowawczych (8 kwietnia 2010 r.) wyst_2010_04_08_mpips.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z pośbą o przedstawienie informacji o stanie i zakresie prac nad zmianami prawnymi, dotyczących opłat za świadczenia przedszkolne (9 kwietnia 2010 r.) wyst_2010_04_09_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia dzieci, dotkniętych naczyniakami i malformacjami naczyniowymi (9 kwietnia 2010 r.) wyst_2010_04_09_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki medycznej nad dziećmi, dotkniętymi zaburzeniami psychomotorycznymi (9 kwietnia 2010 r.) wyst_2010_04_09_mz_02.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zniesienia ograniczeń w dostępie dzieci niepełnosprawnych do świadczeń rehabilitacyjnych (14 kwietnia 2010 r.) wyst_2010_04_14_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia z pośbą o włączenie nieletnich cudzoziemców do katalogu podmiotów, uprawnionych do świadczeń zdrowotnych (16 kwietnia 2010 r.) wyst_2010_04_16_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie organizacji opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży, w tym - dostępu do lekarza pediatry (21 kwietnia 2010 r.) wyst_2010_04_21.pdf