Wersja wpisu 2010 rok z dnia pon., 10/02/2014 - 10:52

-A A +A

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o podjęcie działań, zmierzających do wyeliminowania przypadków odmowy udzielenia pomocy medycznej dzieciom, nie posiadającym ubezpieczenia lub nie mogącym przedstawić dowodu ubezpieczenia (5 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_05_odp_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o podjęcie pilnych działań na rzecz zabezpieczenia potrzeb dzieci chorych na choroby nowotworowe (6 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_06.pdf

- Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego o przedstawienie wyników tegorocznej kontroli miejsc zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży (13 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_13_gis.pdf

- Wystąpienie do Kuratorów Oświaty w sprawie bezpieczeństwa uczniów podczas wypoczynku zimowego (13 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_13_kuratorzy_oswiaty.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży (13 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_13_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej o wskazanie, za jakie konkretnie usługi opiekuńcze, bytowe i wychowawcze przedszkola, mogą być pobierane opłaty (21 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_21_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie polepszenia warunków, w jakich leczone są dzieci chore na mukowiscydozę (21 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_21_mz.pdf

- Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie finansowania świadczeń pielęgniarki szkolnej w oddziałach specjalnych szkół ogólnodostępnych (21 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_21_nfz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia o informacje na temat upowszechniania wśród młodzieży i dorosłych wiedzy o zagrożeniach, wynikających z nadmiernego korzystania z solarium (25 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_25_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umożliwienia udzielania urlopów ojcowskich funkcjonariuszom policji oraz innych, podległych MSWiA służb (31 stycznia 2010 r.) wyst_2010_01_31_mswia.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o informację na temat stanu prac nad projektem ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (1 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_01_mpips.pdf

- Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów o rozważenie możliwości współfinansowania przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego z budżetu państwa (1 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_01_prm.pdf

- Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie umożliwienia udzielania żołnierzom zawodowym urlopów ojcowskich (1 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_01_mon.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku definicji matki lub ojca, samotnie wychowującego dziecko, zawartej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych - Dz. U. z 2004 r., Nr 26, poz. 232 z późn. zm. (2 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_02_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie działań systemowych, które umożliwią egzekucję prawomocnych wyroków o przymusowym odebraniu małoletniego (9 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_09_ms.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia o przeprowadzenie przez Głównego Inspektora Sanitarnego kontroli higieniczno-sanitarnej w szkołach i placówkach, w których funkcjonują tzw. ustępy zewnętrzne (10 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_10_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie problemu statusu prawnego dzieci cudzoziemców - rezydentów długoterminowych Wspólnot Europejskich - urodzonych i mieszkających w Polsce (11 lutego 2010 r.)  wyst_2010_02_11_mswia.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o rozważenie możliwości wpisania przestępstw seksualnych – popełnianych na szkodę dziecka – do grupy przestępstw nie ulegających przedawnieniu (11 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_11_ms.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o wydanie aktu wykonawczego, regulującego procedurę przymusowego odebrania dziecka (12 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_12_ms.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przepisów, regulujących wsparcie finansowe dla osób, ubiegających się o zostanie rodziną zastępczą (16 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_16_mpips.pdf

- Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty w sprawie wsparcia finansowego dla osób, ubiegających się o zostanie rodziną zastępczą (18 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_18_komisja.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o wzmocnienie uprawnień rodziców adopcyjnych w zakresie korzystania z urlopów ojcowskich (18 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_18_mpips.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektowanych zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych (22 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_22_ms.pdf

- Wystąpienie do Prezesa Telewizji Polskiej S.A. w sprawie ograniczenia produkcji i emisji programów dla dzieci na antenie TVP (25 lutego 2010 r.) wyst_2010_02_25_tvp.pdf

- Wystąpienie do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o dokonanie kontroli realizacji przez placówki opiekuńczo-wychowawcze obowiązku zgłaszania dzieci do ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (2 marca 2010 r.) wyst_2010_03_02_nik.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności weryfikacji przez sądy opiekuńcze zasadności pobytu dzieci w placówkach (2 marca 2010 r.) wyst_2010_03_02_ms.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opóźnień w zgłaszaniu dzieci do ośrodków adopcyjno-opiekuńczych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze (2 marca 2010 r.) wyst_2010_03_02_mpips.pdf