Świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

-A A +A

Świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

ogloszenie_o_zamowieniu_z_dnia_7.07.2021.pdf

swz_z_zalacznikami.pdf

zalacznik_edytowalny_nr_1_-_ppu_i_opz.docx

zalaczniki_edytowalne_nr_2-7.docx

wyjasnienia_tresci_swz.pdf

wyjasnienia_tresci_swz_2.pdf

wyjasnienia_tresci_swz_3.pdf

informacja_z_wizji_lokalnej.pdf

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_z_dnia_23.07.2021.pdf

wyjasnienia_tresci_swz_i_zmiana_swz_-_terminu_skladania_ofert.pdf

informacja_o_kwocie_jaka_zamawiajacy_zamierza_przeznaczyc_na_sfinansowanie_zamowienia.pdf

informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf

informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_i_odrzuceniu_ofert.pdf

ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji. 

Identyfikator postępowania: 2c6552d6-04b1-4ab2-9cc5-ec3d5763d74a

Nr referencyjny: BRPD/ZP/2/2021 
BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal  - miniportal.uzp.gov.pl  
Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ", znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem: 
 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2c6552d6-04b1-4ab2-9cc5-ec3d5...
 

Na ww. stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Kategoria: