Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/19/2022

-A A +A

Data opublikowania: 08.07.2022 r.

 

Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji  

 

Identyfikator postępowania: 09d19a0c-52a6-484f-8b3f-2dc9d9a9d7dd 

Nr referencyjny: BRPD/ZP/19/2022 

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl  

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/09d19a0c-52a6-484f-8b3f-2dc9d9a9d7dd 

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach: 

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/druk-wydawnictw-dla-biura-rzecznika-praw-dziecka-brpdzp192022 oraz https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/ 

 

ogloszenie_o_zamowieni_z_dnia_08.07.2022_r.pdf

swz_z_zalacznikami.pdf

zalacznik_nr_1_do_swz-opz.docx

zalacznik_nr_2_do_swz_edytowalny-formularz_ofertowy.docx

zalaczniki_nr_3-7_do_swz_edytowalne.docx

zalacznik_nr_8_do_swz-ppu.docx

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_z_dnia_15.07.2022_r.pdf

wyjasnienia_tresci_swz_i_zmiana_tresci_swz_2.pdf

informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_realizacje_zamowienia.pdf

informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_w_cz._i_postepowania_oraz_uniewaznieniu_cz.ii_postepowania.pdf

ogloszenie_o_wyniku_postepowania_z_dnia_04.08.222_r.pdf

Kategoria: