Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

-A A +A

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Numer ogłoszenia: 533648-N-2018; Data zamieszczenia: 20.03.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - ogloszenie o zamowieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - siwz z zalacznikami.pdf

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy - zalacznik nr 2 formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 3 Oświadczenie podstawy wykluczenia - zalacznik nr 3 oswiadczenie podstawy wykluczenia.docx

Załącznik nr 4 Oświadczenie spełnienie warunków udziału - zalacznik nr 4 oswiadczenie spelnienie warunkow udzialu.docx

Załącznik nr 7 Oświadczenie o przyneleżności do grupy kapitałowej - zalacznik nr 7 oswiadczenie o przyneleznosci do grupy kapitalowej.docx

Odpowiedzi na pytania z dn. 22.03.2018 r. - odpowiedzi na pytania.pdf

Odpowiedź na pytanie z dn. 23.03.2018 r.- odpowiedz na pytanie.pdf

Odpowiedź na pytanie z dn. 23.03.2018 r. - odpowiedz na pytanie.pdf

Odpowiedzi na pytania z dn. 26.03.2018 r.- odpowiedzi na pytania.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu - informacja o ofertach zlozonych w postepowaniu.pdf

Informacja o odrzuceniu ofert - informacja o odrzuceniu ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w części I - informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I postępowania - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I postępowania.pdf

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w części I zamówienia - informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

Kategoria: