Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 2 części

-A A +A

Data publikacji: 03 03 2022 r.

 

Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 2 części

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.  

Identyfikator postępowania: 61df14fc-efd9-467b-a313-9b1f77940dd4

Nr referencyjny: BRPD/ZP/7/2022 

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/uslugi-psychologa-swiadczacego-pomoc-psychologiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-oraz-ich-2

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/61df14fc-efd9-467b-a313-9b1f77940dd4 oraz https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/ 

 

ogloszenie_o_zamowieniu_z_dnia_03.03.2022_r.pdf

swz_z_zalacznikami.pdf

zalacznik_nr_1_do_swz_-_opz.docx

zalaczniki_nr_2a_i_2b_edytowalne_formularz_ofertowy.docx

zalaczniki_nr_3-8_edytowalne.docx

zalacznik_nr_9_do_swz_-_ppu.docx

informacja_o_kwocie_jaka_zamawiajacy_zamierza_przeznaczyc_na_sfinansowanie_zamowienia.pdf

informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf

informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

sprostowanie_informacji_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

ogloszenie_o_wyniku_postepowania_z_dnia_6.04.2022_r.pdf

Kategoria: