Usługi pedagoga świadczącego pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 4 części

-A A +A

Data opublikowania: 23.01.2024 r.

 

Usługi pedagoga świadczącego pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 4 części 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant 1) 

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:  ocds-148610-d9d68af9-b912-11ee-b7da-22bd761ba7f3 

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d9d68af9-b9...

(link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) 

Nr referencyjny: BRPD/ZP/1/2024 

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na stronie internetowej prowadzonego postępowania (link powyżej). 

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”  

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.  

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.  

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

Kategoria: