Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

-A A +A

Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Numer ogłoszenia: 537699-N-2018; Data zamieszczenia: 28.03.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - ogloszenie o zamowieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - siwz z zalacznikami.pdf

Załącznik nr 1 SOPZ - zalacznik nr 1 sopz.doc

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy - zalacznik nr 2 formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 3 Oświadczenie podstawy wykluczenia - zalacznik nr 3 oswiadczenie podstawy wykluczenia.docx

Załącznik nr 4 Oświadczenie spełnienie warunków udziału - zalacznik nr 4 oswiadczenie spelnienie warunkow udzialu.docx

Załącznik nr 5 Wykaz dostaw - zalacznik nr 5 wykaz dostaw.docx

Załącznik nr 6 Umowa - zalacznik nr 6 umowa.docx

Odpowiedzi na pytania z dn. 30.03.2018 r. - odpowiedzi na pytania.pdf

Odpowiedzi na pytania z dn. 03.04.2018 r. - odpowiedzi na pytania.pdf

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu - Informacja o ofertach.pdf

Informacja o odrzuceniu oferty - informacja o odrzuceniu oferty.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszejoferty - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

Kategoria: