Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z postulatem rozszerzenia katalogu spraw z zakresu prawa rodzinnego, od których przysługuje skarga kasacyjna o sprawy rozstrzygane na podstawie Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka (23 grudnia 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulacji jednoznacznie uprawniających sąd do ustanowienia kuratora dla małoletniego, przebywającego w Polsce bez opieki (23 grudnia 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie trudnej sytuacji dzieci w Syrii (19 grudnia 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasiłku macierzyńskiego (19 grudnia 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie czasu wdrażania programu lekowego dla dzieci (19 grudnia 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych (19 grudnia 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie finansowania Kliniki Budzik (9 grudnia 2013 roku)
 

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie protokołu opcjonalnego do Konwencji o Prawach Dziecka (4 grudnia 2013 roku)
 

Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ulg na przejazdy komunikacją miejską dla dzieci mających obywatelstwo polskie, a posiadających legitymację szkolną w języku obcym (20 listopada 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieletnich matek przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (25 października 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie małoletnich matek przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (25 października 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie małoletnich matek przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (25 października 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie orzekania przez sądy środka karnego ujętego w art. 41 § 1a kodeksu karnego (15 października 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie instytucji zatarcia (14 października 2013 roku)
 

Wystąpienie do Kuratorów Oświaty z prośbą o dołączenie obszarów z zakresu wychowania fizycznego do tematyki planowanych przez Kuratorów kontroli w nadzorowanych szkołach w roku szkolnym 2013/2014 (3 października 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praw dzieci z niepełnosprawnością, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (1 października 2013 roku)
 

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie ulg na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego dla dzieci mającym obywatelstwo polskie, a posiadającym legitymację szkolną w języku obcym (1 października 2013 roku)
 

Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie uprawnień pracowników–opiekunów dzieci, określonych w art. 188 Kodeksu pracy (30 września 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie "Programu państwa w zakresie dożywania" (30 września 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany przepisu dotyczącego przedawnienia karalności tj. art. 101 § 4 k.k. (24 września 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole w roku szkolnym 2012/2013 (19 września 2013 roku)
 

Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie realizacji przepisów dotyczących zapewnienia uczniom właściwych warunków do pozostawienia w szkołach części podręczników i przyborów szkolnych (19 września 2013 roku)
 

Wystąpienie do Kuratorów Oświaty w sprawie realizacji zaleceń i przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole (18 września 2013 roku)
 

Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zapewnienia uczniom w szkołach ciepłej bieżącej wody i środków czystości (18 września 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zatarcia skazania za przestępstwa popełnione na szkodę małoletnich (16 września 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w spawie weryfikacji wychowawców wypoczynku dla dzieci (16 września 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolach publicznych (9 września 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rozszerzenia Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna" o dzieci rozpoczynające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (4 września 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie urlopu macierzyńskiego przysługującego rodzicom wcześniaków (4 września 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu umożliwienie korzystania z ulg na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego dzieciom mającym obywatelstwo polskie, a posiadającym legitymację szkolną w języku obcym (28 sierpnia 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 (9 sierpnia 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o włączenie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej do katalogu świadczeń niepodlegających egzekucji (9 sierpnia 2013 roku)
 

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie zajęć w przedszkolach (8 sierpnia 2013 roku)
 

Wystąpienie do Prezydentów Miast, Burmistrzów oraz Wójtów w sprawie placów zabaw (31 lipca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dzieci chorych na schorzenia nerwowo-mięśniowe (31 lipca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Prezesa Telewizji Polskiej S.A. w sprawie festiwalu dla dzieci z niepełnosprawnością (30 lipca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie dni wolnych na opiekę nad dzieckiem (30 lipca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprwiedliwości w sprawie wykorzystywania seksualnego małoletnich (29 lipca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia o informacje dotyczące zabezpieczenia potrzeb w zakresie leczenia dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia (26 lipca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. w sprawie zapowiedzi likwidacji codziennego, wieczornego programu dla dzieci, popularnie zwanego Wieczorynką (26 lipca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie udostępniania dzieciom, przebywającym na oddziałach szpitalnych automatów telefonicznych (26 lipca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w związku z wycofaniem szczepionek podawanych dzieciom w bardzo wczesnym okresie ich życia (24 lipca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie zatarcia skazania i informacji o niekaralności nauczycieli (28 czerwca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zatarcia skazania i informacji o niekaralności nauczycieli (28 czerwca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie aktywności fizycznej uczniów (28 czerwca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrzynch w związku z problemem wykorzystywania dzieci do żebractwa (27 czerwca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w związku z Memorandum w sprawie miejsca specjalistów chorób wewnętrznych i pediatrów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce (25 czerwca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie ustanowienia Dnia Przedszkolaka (20 czerwca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej zawierające Informację Rzecznika Praw Dziecka o wynikach badania przeprowadzonego w publicznych szkołach podstawowych w zakresie oceny warunków realizacji procesu edukacyjnego, wychowawczego i opiekuńczego wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w kontekście obniżenia wieku szkolnego (18 czerwca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z prośbą o podjęcie działań mających na celu wzmocnienie ochrony dzieci, którym nie przysługuje obligatoryjne prawo do lokalu socjalnego (27 maja 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie działań mających na celu uświadomienie powodów, dla których wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, po umieszczeniu w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, nadal powinni pozostać w pieczy zastępczej (20 maja 2013 roku)
 

Wystąpienie do Prezydentów Miast, Burmistrzów, Wójtów z prośbą o podjęcie działań informacyjnych uświadamiających i uwrażliwiających osoby dokonujące kontroli biletów i dokumentów uprawniających do ulg w środkach transportu lokalnego na dobro kontrolowanych dzieci (18 maja 2013 roku)
 

Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z prośbą o rozszerzenie zakresu trwających prac nad zmianami w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (7 maja 2013 roku)
 

Wystąpienie do Rektorów Uczelni Medycznych w sprawie wprowadzenia do programu edukacyjnego zajęć poświęconych rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci (7 maja 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu dzieci z chorobą nowotworową do nowoczesnych metod leczenia (6 maja 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie powołania zespołów żywieniowych w szpitalach (2 maja 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niedostatecznej realizacji świadczeń zdrowotnych dla dzieci (30 kwietnia 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o podjęcie prac nad przygotowaniem inicjatywy ustawodawczej w zakresie procedury nadawania oznaczenia kategorii wiekowej filmom wyświetlanym w kinach (29 kwietnia 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o analizę zasadności podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia dni wolnych na opiekę nad dzieckiem, stosownie do liczby dzieci wychowujących się w rodzinie (29 kwietnia 2013 roku)
 

Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z prośbą o rozważenie projektu zmian przepisów, regulujących procedurę "adopcji ze wskazaniem" (19 kwietnia 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o rozważenie projektu zmian przepisów, regulujących procedurę "adopcji ze wskazaniem" (19 kwietnia 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o rozważenie projektu zmian przepisów, regulujących procedurę "adopcji ze wskazaniem" (19 kwietnia 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Zdrowia w sprawie wykrywanie przemocy wobec dzieci przez lekarzy oraz lekarzy stomatologów (6 kwietnia 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o zbadanie sposobu oceny konkursów przedmiotowych w poszczególnych województwach, a także podjęcie działań, które spowoduję, że uczniowie biorący udział w konkurach na terenie całej Polski będą mieli poczucie sprawiedliwego traktowania (27 marca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o informacje o działaniach podjętych przez ministerstwo w sprawie nieprzestrzegania przez szkoły obowiązku zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych (22 marca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie powrotu pediatry do podstawowej opieki zdrowotnej (21 marca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Prezesów Sądów Apelacyjnych w sprawie podniesienia sprawności postępowań prowadzonych w wydziałach rodzinnych i nieletnich sądów rejonowych (20 marca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o rozważenie możliwości złożenia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności art. 27 § 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tj. Dz.U. z 2010, Nr 33, poz. 178.) z art. 2, art. 31, art. 41, art. 42 pkt. 2, art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (14 marca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z opinią dotyczącą projektu nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, eksponującego zasadę proporcjonalności w stosowaniu środka rozdzielenia dziecka od rodzica (12 marca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Przewodniczących Komisji Sejmu RP: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży zawierające uwagi dotyczące kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w z związku z wynikami przedstawionymi w tym zakresie przez Najwyższą Izbę Kontroli. (11 marca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie praktyki prowadzącej do kształtowania treści wokandy sądowej w sądownictwie powszechnym w zakresie przedmiotu sprawy bez ujawnienia danych osobowych dziecka przysposabianego, a także uczestników postępowania (8 marca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie powstania miejsc przeznaczonych do nieskrępowanej pielęgnacji małych dzieci (8 marca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o zbadanie i wyjaśnienie problemu długiego okresu oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji medycznej dla dzieci z niepełnosprawnością (8 marca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podjęcie działań, które w jednoznaczny sposób potwierdzą, że fakt bycia rolnikiem nie wyklucza danej osoby z kręgu podmiotów, które mogą otrzymać świadczenie pielęgnacyjne (8 marca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej w sprawie skracania Wieczorynek (8 marca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie polepszenia organizacji opieki medycznej nad dziećmi (6 marca 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w związku z odmowami przyznawania świadczeń rodzinnych dla dzieci, które otrzymały świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a następnie je utraciły w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej (18 lutego 2013 roku)
 

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (18 lutego 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie poprawienia bezpieczeństwa dzieci w okolicach peronów kolejowych (18 lutego 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli oraz postępowania dyscyplinarnego (15 lutego 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bibliotek szkolnych (15 lutego 2013 roku)
 

Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szafek szkolnych dla uczniów (23 stycznia 2013 roku)
 

Wystąpienie do Kuratorów Oświaty z prośbą o upowszechnienie Stanowiska Rzecznika Praw Dziecka w sprawie dokonywania w szkołach przeglądów higieny osobistej (22 stycznia 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie likwidacji policyjnych izb dziecka (22 stycznia 2013 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o ponowną analizę funkcjonowania pieczy zastępczej oraz wymagań stawianych kandydatom do jej sprawowania (21 stycznia 2013 roku)