Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

-A A +A

Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Numer ogłoszenia: 591334-N-2018; Data zamieszczenia: 18.07.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - siwz druk wydawnictw.doc

Załącznik nr 1 SOPZ - zalacznik nr 1 do siwz-sopz.doc

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy - zalacznik nr 2 formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 3 Oświadczenie podstawy wykluczenia - zalacznik nr 3 oswiadczenie-wykluczenie.docx

Załącznik nr 4 Oświadczenie spełnienie warunków udziału - zalacznik nr 4 oswiadczenie-spelnienie warunkow udzialu.docx

Załącznik nr 5 Wykaz dostaw - zalacznik nr 5 wykaz dostaw.docx

Załącznik nr 6 Umowa - zalacznik nr 6 umowa.docx

Załącznik nr 7 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zalacznik nr 7 oswiadczenie oprzynaleznosci do grupy kapitalowej.docx

Odpowiedź na pytanie z 24.07.2018 r. - odpowiedz na pytanie.pdf

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu - informacja o ofertach zlozonych w postepowaniu.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  - zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające informację o unieważnieniu postępowania - ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

Kategoria: