Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

-A A +A

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Numer ogłoszenia: 283808-2014; data zamieszczenia: 26.08.2014

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy; numer ogłoszenia: 283808-2014 ogloszenie_283808_2014.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_2014_08_26.pdf

Zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  siwz_2014_08_26_zmiana.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

Odpowiedzi na pytania (27-08-2014) odp_2014_08_27.pdf

Odpowiedzi na pytania (02-09-2014) odp_2014_08_28.pdf

Odpowiedzi na pytania (02-09-2014) odp_2014_09_02.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty inf_10.09.2014.pdf

Kategoria: