Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych III BRPD/ZP/7/2023

-A A +A

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych III BRPD/ZP/7/2023

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych III

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-4398c007-c4a7-11ed-9355-06954b8c6cb9

Strona internetowa prowadzonego postępowania: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4398c007-c4...

(link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia)

Nr referencyjny: BRPD/ZP/7/2023

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na stronie internetowej prowadzonego postępowania (link powyżej).

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

Kategoria: