Stanowisko – specjalista w Zespole Edukacji i Wychowania BRPD

-A A +A

Stanowisko – specjalista w Zespole Edukacji i Wychowania BRPD

 

Lokalizacja: Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka ul. Chocimska 6 00-791 Warszawa

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe na kierunku: prawo/pedagogika/psychologia/resocjalizacja

- przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą

- empatia i zaangażowanie

- dobra znajomość obsługi komputera

- umiejętność pracy w zespole

 

Zadania:

- rozpatrywanie wniosków indywidualnych w sprawach naruszania praw dziecka w obszarze nauki i wychowania, w tym naruszenia praw dziecka w placówkach edukacyjnych; placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych; pieczy zastępczej.

- przyjmowanie interesantów zgłaszających się do BRPD w zakresie prowadzonych spraw;

- uczestniczenie w wyjazdach interwencyjnych w zakresie spraw prowadzonych przez ZEW oraz przygotowywanie raportów z badania stanu przestrzegania praw dziecka w  placówkach oświatowych;

- przygotowywanie projektów wystąpień generalnych w przedmiocie zmiany przepisów prawa

- uczestniczenie w przygotowaniu i realizacji szkoleń na rzecz szkół/placówek;

- dokumentowanie i archiwizowanie prowadzonych bezpośrednio spraw;

 

Oferujemy:

- pracę w Zespole do Spraw Edukacji i Wychowania;
- otwarte i elastyczne podejście do współpracy;

- pracę na podstawie umowy o pracę;

- atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Mile widziane:

- znajomość systemu oświaty;

- znajomość prawa rodzinnego;

- komunikatywność, samodzielność;

- umiejętność organizacji pracy własnej;

- dyspozycyjność związana z uczestniczeniem w wyjazdach interwencyjnych, szkoleniach;

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

- dodatkowym atutem będzie staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;

 

Warunki pracy

Budynek w którym znajduje się Biuro posiada trzy kondygnacje nadziemne. W budynku jest winda. Praca w siedzibie urzędu i poza nią. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 h dziennie.

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

 

Prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres rpd@brpd.gov.pl lub Rzecznika Praw Dziecka ul. Chocimska 6 00-791 Warszawa wraz z podpisaną klauzulą - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI BIURZE RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Informacje telefoniczne pod numerem telefonu 22 583 60 00

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI

W BIURZE RZECZNIKA PRAW DZIECKA

 

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie, ul. ul. Chocimska 6 dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w zakresie:

objętym przekazanym przeze mnie CV, a w przypadku rekrutacji pracownika co do danych niewskazanych w kodeksie pracy;
załączonej do CV dokumentacji (np. rekomendacje, referencje, certyfikaty, zaświadczenia);
informacji pozyskiwanych podczas procesu rekrutacji (np. rozmowa rekrutacyjna, testy wiedzy).

 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Administratorem danych osobowych kandydata jest Biuro Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie, ul. ul. Chocimska 6.
We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących kandydatowi praw można kontaktować się elektronicznie pod adresem: iod@brpd.gov.pl.
Podane przez kandydata dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody art. 6 ust. 1 pkt a) (RODO), obowiązku prawnego art. 6 ust. 1 pkt c) (zgodnie z art. 22¹ § 1 kodeksu pracy), uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 pkt f) (RODO) w celu rozpatrywania odwołań oraz w celu przygotowania i realizacji umowy art. 6 ust. 1 pkt b).
Wskazane przez kandydata dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym kancelariom prawnym, firmom doradczym, uczestniczącym w przeprowadzaniu procesu rekrutacyjnego, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, archiwizacyjnych, utylizacji dokumentacji oraz sprzętu elektronicznego, podmiotom wykonującym świadczenia z zakresu medycyny pracy, operatorom pocztowym.
Podane dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania procesu rekrutacyjnego do którego zostały przekazane, jak również w okresie związanym z przedawnieniem dochodzenia roszczeń (3 lata od zakończenia procesu rekrutacyjnego).
Przysługuje mi, z ograniczeniami wskazanymi w RODO, prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wszystkie udzielone w ramach procesu rekrutacyjnego zgody, mogą być wycofane w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22¹ § 1 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia prawidłowego i efektywnego procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia lub zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacji międzynarodowych.

 

Data

Podpis

 

Kategoria: