Stanowisko – archiwista

-A A +A

Data publikacji: 17.01.2023 r.

 

Lokalizacja: Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka ul. Chocimska 6 00-791 Warszawa

 

Zadania:

- prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa oraz instrukcji archiwalnej/kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, w tym m.in.:

- porządkowanie, uzupełnianie i ewidencjonowanie zasobu archiwalnego,

- porządkowanie dokumentacji przyjętej w stanie nieuporządkowanym,

- przyjmowanie, przechowywanie oraz zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji,

- przyjmowanie właściwie opracowanej dokumentacji spraw zakończonych na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych,

- udostępnianie, wypożyczanie dokumentów z archiwum,

- inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej i udział w jej komisyjnym brakowaniu,

- sporządzanie raportów z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym zgodnie z terminami i zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

- wykonywanie prac magazynowych przy zasobie archiwalnym,

 

Oferujemy:
- otwarte i elastyczne podejście do współpracy;

- pracę na podstawie umowy o pracę;

- atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Wymagania

- doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata stażu pracy w tym co najmniej 1 rok w obszarze zagadnień archiwalnych,

- wykształcenie: wyższe z zakresu archiwistyki lub wyższe historyczne o specjalności archiwalnej, lub kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia, lub wykształcenie średnie w zawodzie technik archiwista,

- znajomość oraz umiejętność stosowania w praktyce przepisów kancelaryjno-archiwalnych: ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,

- sumienność i odpowiedzialność

- dobra organizacja pracy własnej

- dobra znajomość obsługi komputera

 

Prosimy o przesyłanie CV na adres rpd@brpd.gov.pl lub Rzecznika Praw Dziecka ul. Chocimska 6 00-791 Warszawa wraz z podpisaną klauzulą - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI BIURZE RZECZNIKA PRAW DZIECKA

 

Informacje telefoniczne pod numerem telefonu 22 583 60 00

 

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI

W BIURZE RZECZNIKA PRAW DZIECKA

 

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie, ul. ul. Chocimska 6 dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w zakresie:

objętym przekazanym przeze mnie CV, a w przypadku rekrutacji pracownika co do danych niewskazanych w kodeksie pracy;
załączonej do CV dokumentacji (np. rekomendacje, referencje, certyfikaty, zaświadczenia);
informacji pozyskiwanych podczas procesu rekrutacji (np. rozmowa rekrutacyjna, testy wiedzy).

 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem danych osobowych kandydata jest Biuro Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie, ul. ul. Chocimska 6.
2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących kandydatowi praw można kontaktować się elektronicznie pod adresem: rodo@brpd.gov.pl.
3. Podane przez kandydata dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody art. 6 ust. 1 pkt a) (RODO), obowiązku prawnego art. 6 ust. 1 pkt c) (zgodnie z art. 22¹ § 1 kodeksu pracy), uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 pkt f) (RODO) w celu rozpatrywania odwołań oraz w celu przygotowania i realizacji umowy art. 6 ust. 1 pkt b).
4. Wskazane przez kandydata dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym kancelariom prawnym, firmom doradczym, uczestniczącym w przeprowadzaniu procesu rekrutacyjnego, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, archiwizacyjnych, utylizacji dokumentacji oraz sprzętu elektronicznego, podmiotom wykonującym świadczenia z zakresu medycyny pracy, operatorom pocztowym.
5. Podane dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania procesu rekrutacyjnego do którego zostały przekazane, jak również w okresie związanym z przedawnieniem dochodzenia roszczeń (3 lata od zakończenia procesu rekrutacyjnego).
6. Przysługuje mi, z ograniczeniami wskazanymi w RODO, prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Wszystkie udzielone w ramach procesu rekrutacyjnego zgody, mogą być wycofane w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22¹ § 1 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia prawidłowego i efektywnego procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia lub zawarcia umowy cywilnoprawnej.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacji międzynarodowych.

Kategoria: