Wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli (13 grudnia 2018) - 2018 12 13.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie urlopowania dzieci z placówek (13 grudnia 2018) - 2018 12 13.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie dyskryminacji uczniów klas ósmych (12 grudnia 2018) - 2018 12 12.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie interpretacji art. 31 Ustawy z 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie Prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (11 grudnia 2018) - 2018 12 11.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Europie (07 grudnia 2018) - 2018 12 07.pdf

Wystąpienie do urzędów centralnych, szkół, fundacji, stowarzyszeń, instytucji i organizacji pozarządowych w sprawie dobrych praktyk i możliwości w zakresie działań na rzecz eliminacji kar cielesnych (06 grudnia 2018) - 2018 12 06.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie zapobiegania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży (06 grudnia 2018) - 2018 12 06.pdf

Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (04 grudnia 2018) - 2018 12 04.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów dzieci w Polsce (03 grudnia 2018) - 2018 12 03.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli (29 listopada 2018) - 2018 11 29.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie konieczności analizy podstawy programowej (28 listopada 2018) - 2018 11 28.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia w sprawie profilaktyki samobójstw i prób samobójczych dzieci i młodzieży (27 listopada 2018) - 2018 11 27.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pomocy cudzoziemcom-rodzicom małoletnich obywateli polskich (23 listopada 2018) - 2018 11 23.pdf

Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie profilaktyki zakażeń wirusem RS (23 listopada 2018) - 2018 11 23.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wsparcia małoletnich cudzoziemców ze zgodą na pobyt (23 listopada 2018) - 2018 11 23.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie obniżenia z 13. do 10. roku życia granicy odpowiedzialności dzieci za dopuszczenie się przez nie czynów karalnych (23 listopada 2018) - 2018 11 23.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ośrodków kuratorskich (20 listopada 2018) - 2018 11 20.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie psychiatrii dziecięcej (20 listopada 2018) - 2018 11 20.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepustek dla nieletnich z zakładów poprawczych (13 listopada 2018) - 2018 11 13.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie równych szans dla ósmoklasistów w konkursach przedmiotowych (31 października 2018) - 2018 10 31.pdf

Wystąpienie do Marszałków Sejmu i Senatu w sprawie procesu wyłaniania kandydata na Rzecznika Praw Dziecka (27 października 2018) - 2018 10 27.pdf

Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie niealimentacji na Litwie, Łotwie, Estonii i w Polsce (23 października 2018) - 2018 10 23.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niealimentacji na Litwie, Łotwie, Estonii i w Polsce (23 października 2018) - 2018 10 23.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie stomatologii dziecięcej (23 października 2018) - 2018 10 23.pdf

Wystąpienie do Prezesa Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej w sprawie wspólnego opracowania standardów profilaktycznej opieki pediatrycznej nad dzieckiem (17 października 2018) - 2018 10 17.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa dzieci w żłobkach i przedszkolach (16 października 2018) - 2018 10 16.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie podwyższania standardów w leczeniu szpitalnym (16 października 2018) - 2018 10 16.pdf

Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczepień ochronnych (16 października 2018) - 2018 10 16.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie psychiatrii dziecięcej (16 października 2018) - 2018 10 16.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności w sprawie systemu edukacji w Polsce (08 października 2018) - 2018 10 08.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie pomocy dzieciom cierpiącym na rdzeniowy zanik mięśni (03 października 2018) - 2018 10 03.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie zmianowości w organizacji zajęć lekcyjnych w szkole podstawowej oraz brak standardów co do minimalnej powierzchni sali lekcyjnej przypadającej na ucznia (02 października 2018) - 2018 10 02.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie sytuacji szkolnej siódmoklasistów (01 października 2018) - 2018 10 01.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie większego wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami (01 października 2018) - 2018 10 01.pdf

Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dobra dzieci w przestrzeni medialnej (01 października 2018) - 2018 10 01.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie suplementów diety (26 września 2018) - 2018 09 26.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie kampanii informacyjnej dla polskich obywateli na emigracji (24 września 2018) - 2018 09 24.pdf

Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zakażeń szpitalnych (19 września 2018) - 2018 09 19.pdf

Wystąpienie do Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty w sprawie nauczania indywidualnego (13 września 2018) - 2018 09 13.pdf

Wystąpienie do Dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w sprawie nauczania indywidualnego (13 września 2018) - 2018 09 13.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie programu Rodzina 500+ (10 września 2018) - 2018 09 10.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wtórnej wiktymizacji małoletnich pokrzywdzonych (09 września 2018) - 2018 09 09.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie małoletnich umieszczonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców (06 września 2018) - 2018 09 06.pdf

Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie partycypacji uczniów w szkołach (04 września 2018) - 2018 09 04.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie immunoprofilaktyki u wcześniaków (31 sierpnia 2018) - 2018 08 31.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (31 sierpnia 2018) - 2018 08 31.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wdrożenia Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci (30 sierpnia 2018) - 2018 08 30.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami (30 sierpnia 2018) - 2018 08 30.pdf

Wystąpienie do Starostów i Prezydentów Miast w sprawie praw dziecka w klubach sportowych (27 sierpnia 2018) - 2018 08 27.pdf

Wystąpienie do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów oraz do Przewodniczących Klubów Parlamentarnych i Poselskich, Kół Poselskich w sprawie autopoprawki do projektu kodeksu rodzinnego (27 sierpnia 2018) - 2018 08 27.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie organizacji dowozu dzieci do szkół i przedszkoli (27 sierpnia 2018) - 2018 08 27.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie podwyżki cen leków immunosupresyjnych stosowanych u dzieci po przeszczepach (27 sierpnia 2018) - 2018 08 27.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie sytuacji szkolnej uczniów klas VII (14 sierpnia 2018) - 2018 08 14.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pomocy dla małoletnich cudzoziemców urodzonych w Polsce (14 sierpnia 2018) - 2018 08 14.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego w sprawie działań na rzecz polskich dzieci w Niemczech i Norwegii (13 sierpnia 2018) - 2018 08 13.pdf

Wstąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego oraz do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie praw dzieci adoptowanych (13 sierpnia 2018) - 2018 08 13.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wsparcia dla rodzin cudzoziemców w Polsce (13 sierpnia 2018) - 2018 08 13.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pieczy zastępczej i MOW (13 sierpnia 2018) - 2018 08 13.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie równego traktowania uczniów ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi (13 sierpnia 2018) - 2018 08 13.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pomocy cudzoziemcom (24 lipca 2018) - 2018 07 24.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania mediacji transgranicznych (24 lipca 2018) - 2018 07 24.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zawodu psychologa (24 lipca 2018) - 2018 07 24.pdf

Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie finansowania hospitalizacji dzieci (19 lipca 2018) - 2018 07 19.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie wsparcia dzieci niewidomych i niedowidzących (16 lipca 2018) - 2018 07 16.pdf

Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie szczepień ochronnych (16 lipca 2018) - 2018 07 16.pdf

Wystąpienie do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów oraz Przewodniczących Klubów Parlamentarnych i Poselskich oraz Kół Poselskich w sprawie projektu nowego Kodeksu rodzinnego (12 lipca 2018) - 2018 07 12.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania we wszystkich gminach zespołów interdyscyplinarnych oraz przyjęcia programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie (11 lipca 2018) - 2018 07 11.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowań toczących się w trybie Konwencji haskiej (09 lipca 2018) - 2018 07 09.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącej Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej i Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie edukacji dot. postępowania ws. nieletnich (09 lipca 2018) - 2018 07 09.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie szczepionek (09 lipca 2018) - 2018 07 09.pdf

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie ulg na przejazdy dla uczniów nieposiadających legitymacji w języku polskim (04 lipca 2018) - 2018 07 04.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie edukacji dot. postępowania ws. nieletnich (04 lipca 2018) - 2018 07 04.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie opracowania przez rząd i wdrożenia Narodowej Strategii na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci (03 lipca 2018) - 2018 07 03.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony praw małoletnich cudzoziemców przebywających w Polsce bez opieki (02 lipca 2018) - 2018 07 02.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wsparcia dzieci z niepełnosprawnością (02 lipca 2018) - 2018 07 02.pdf

Informacja Rzecznika Praw Dziecka przygotowana w związku z opracowywaniem przez Komitet Praw Dziecka listy zagadnień przed procedurą sprawozdawczą (LOIPR) Polski ze stanu realizacji Konwencji o prawach dziecka (29 czerwca 2018) - 2018 06 29.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opłat za pobyt rodziców i osób bliskich przy hospitalizowanym dziecku (29 czerwca 2018) - 2018 06 29.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie gruźlicy (29 czerwca 2018) - 2018 06 29.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki zdrowotnej nad dziećmi (25 czerwca 2018) - 2018 06 25.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyeliminowania zjawiska żebractwa wśród dzieci (14 czerwca 2018) - 2018 06 14.pdf

Wystąpienie do Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów w sprawie bezpiecznych placów zabaw (12 czerwca 2018) - 2018 06 12.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niedoboru pielęgniarek i położnych na dyżurach (12 czerwca 2018) - 2018 06 12.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nadwagi i otyłości wśród dzieci (12 czerwca 2018) - 2018 06 12.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zakażeń szpitalnych (04 czerwca 2018) - 2018 06 04.pdf

Wystąpienie do kuratorów oświaty w sprawie udzielenia wsparcia przy organizacji Parlamentu Dzieci i Młodzieży (25 maja 2018) - 2018 05 25.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie programu Dobry Start (24 maja 2018) - 2018 05 24.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie szczepionek (24 maja 2018) - 2018 05 24.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wsparcia rodzin zastępczych (22 maja 2018) - 2018 05 22.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie zorganizowania kampanii edukacyjno-informacyjnej podnoszącej świadomość prawnej wśród polskich rodziców mieszkających z dziećmi poza granicami naszego kraju (17 maja 2018) - 2018 05 17.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia porady żywieniowo-dietetycznej do koszyka świadczeń gwarantowanych (17 maja 2018) - 2018 05 17.pdf

Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie Sejmu Dzieci i Młodzieży (17 maja 2018) - 2018 05 17.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności małoletnim nieposiadającym bezterminowego prawa pobytu (16 maja 2018) - 2018 05 16.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczenia wychowawczego dla dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych (08 maja 2018) - 2018 05 08.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dzieci bezdomnych (07 maja 2018) - 2018 05 07.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pełniejszego zabezpieczenia praw małoletnich cudzoziemców (07 maja 2018) - 2018 05 07.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie aktywizacji dłużników alimentacyjnych (30 kwietnia 2018) - 2018 04 30.pdf

Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych na niezawodową rodzinę zastępczą (26 kwietnia 2018) - 2018 04 26.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie procesu usamodzielniania wychowanków (24 kwietnia 2018) - 2018 04 24.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie prawa do nieodpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej (19 kwietnia 2018) - 2018 04 19.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opóźnienień w postępowaniach dotyczących świadczeń socjalnych (16 kwietnia 2018) - 2018 04 16.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie problemów z dostępem do wybranych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (11 kwietnia 2018) - 2018 04 11.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie równego dostępu do świadczeń dla rodziców adopcyjnych (03 kwietnia 2018) - 2018 04 03.pdf

Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zleceń na wyroby medyczne dla dzieci chorych na cukrzycę typu (28 marca 2018) - 2018 03 28.pdf

Wystąpienie do Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia w sprawie finansowania hospitalizacji dzieci (21 marca 2018) - 2018 03 21.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczeń na rzecz dzieci- cudzoziemców (21 marca 2018) - 2018 03 21.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego senackiej Komisji Ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (21 marca 2018) - 2018 03 21.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie standardów diagnozy psychologicznej w edukacji (21 marca 2018) - 2018 03 21.pdf

Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie poprawy sytuacji hospitalizowanych dzieci (15 marca 2018) - 2018 0315.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Przewodniczącego senackiej Komisji Środowiska w sprawie udziału dzieci w polowaniach (12 marca 2018) - 2018 03 12.pdf

Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie nadzoru nad dystrybucją szczepionek (07 marca 2018) - 2018 03 07.pdf

Wystąpienie do Prezesów Sądów Apelacyjnych w sprawie ochrony praw małoletnich cudzoziemców (06 marca 2018) - 2018 03 06.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie pomocy dzieciom niewidomym i niedowidzącym (06 marca 2018) - 2018 03 06.pdf

Wystąpienie do Marszałków Województw w sprawie rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji (06 marca 2018) - 2018 03 06.pdf

Wystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie działania na rzecz poprawy sytuacji hospitalizowanych dzieci (05 marca 2018) - 2018 03 05.pdf

Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie przypadków występowanía zakażeń szpitalnych bakteriami z gatunku Klebsiella pneumoniae (05 marca 2018) - 2018 03 05.pdf 

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dostępu małoletnich cudzoziemców do edukacji (01 marca 2018) - 2018 03 01.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie syryjskich dzieci (19 lutego 2018) - 2018 02 19.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie zbyt ciężkich tornistrów uczniów (13 lutego 2018) - 2018 02 13.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych (13 lutego 2018) - 2018 02 13.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praw dziecka w salach widzeń (12 lutego 2018) - 2018 02 12.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dzieci z niepełnosprawnością (07 lutego 2018) - 2018 02 07.pdf

Wystąpienie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie szczepionek (07 lutego 2018) - 2018 02 07.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego sejmowej Komisji do Spraw Petycji w sprawie partycypacji młodzieży w życiu społecznym (01 lutego 2018) - 2018 02 01.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niealimentacji (30 stycznia 2018) - 2018 01 30.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie epidemii gruźlicy na Ukrainie i sytuacji w Polsce (24 stycznia 2018) - 2018 01 24.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasiłku opiekuńczego na chore dziecko (22 stycznia 2018) - 2018 01 22.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIME SA w sprawie wsparcia Roku Ireny Sendlerowej (22 stycznia 2018) - 2018 01 22.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku lekarzy na oddziałach dziecięcych (22 stycznia 2018) - 2018 01 22.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie psychiatrii dziecięcej (17 stycznia 2018) - 2018 01 17.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie uchwalenia przepisów informujących o szkodliwości alkoholu dla dziecka w łonie matki (16 stycznia 2018) - 2018 01 16.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położonych oraz wykonywania tych zawodów (11 stycznia 2018) - 2018 01 11.pdf

Wystąpienie do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie skuteczności odzyskiwania świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (10 stycznia 2018) - 2018 01 10.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie interwencji zespołów ratownictwa medycznego (10 stycznia 2018) - 2018 01 10.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie pomocy dzieciom z chorobami przewlekłymi (10 stycznia 2018) - 2018 01 10.pdf

Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie obchodów Roku Ireny Sendlerowej (08 stycznia 2018) - 2018 01 08.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ośrodków kuratorskich (04 stycznia 2018) - 2018 01 04.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie obchodów Roku Ireny Sendlerowej (04 stycznia 2018) - 2018 01 04.pdf

Wystąpienie do Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i przedstawicieli samorządów- miast, powiatów, gmin oraz społeczności lokalnych w sprawie uhonorowania Ireny Sendlerowej (03 stycznia 2018) - 2018 01 03.pdf