- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Fedak w sprawie projektowanych aktów wykonawczych do projektu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (3 stycznia 2011 roku) wyst_2011_01_03_mpips.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o pomoc w oszacowaniu liczby i rodzaju powołanych rodzin zastępczych oraz liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i instytucjonalnej, z rozróżnieniem na rodzinne formy opieki nad dzieckiem (4 stycznia 2011 roku) wyst_2011_01_04_mpips.pdf

- Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o rozważenie możliwości złożenia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności ustawy o świadczeniach rodzinnych z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej (11 stycznia 2011 roku) wyst_2011_01_11_rpo.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych nad wypracowaniem standardów sanitarnych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych (12 stycznia 2011 roku) wyst_2011_01_12_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o spowodowanie, aby zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci były przestrzegane w placówkach oświatowych oraz miejscach wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży (13 stycznia 2011 roku) wyst_2011_01_13_men.pdf

- Wystąpienie do Senator Małgorzaty Adamczak w związku z trwającymi w Senacie RP pracami nad Ustawą o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zawierające wnioski i uwagi do projektu, które przyczynią się do zagwarantowania najmłodszym prawa do bezpiecznej i umożliwiającej pełny rozwój oraz komfort psychiczny opieki (24 stycznia 2011 roku) wyst_2011_01_24_malgorzata_adamczyk.pdf

- Wystąpienie do Przewodniczących sejmowych Komisji – Polityki Społecznej i Rodziny, a także Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – z prośbą o uwzględnienie ich stanowiska do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (31 stycznia 2011 roku) wyst_2011_01_31_rpd_rpo.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia o wsparcie działań zmierzających do zakupu dla placówek medycznych w Łodzi i Gdańsku aparatury niezbędnej do skutecznego leczenia naczyniaków u dzieci (2 lutego 2011 roku) wyst_2011_02_02_mz.pdf

- Wystąpienie do kuratorów oświaty w sprawie uwrażliwienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych na obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (2 lutego 2011 roku) wyst_2011_02_02_kuratorzy_oswiaty.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o informacje na temat działań podjętych przez Rząd RP w sprawie wycofania zastrzeżeń do Konwencji o Prawach Dziecka. (8 lutego 2011 roku) wyst_2011_02_08_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o poparcie inicjatywy ogłoszenia przez Sejm RP roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka, a także rozważenie możliwości promowania i upowszechniania idei korczakowskich w placówkach oświatowych podczas najbliższego roku szkolnego (9 lutego 2011 roku) wyst_2011_02_09_men.pdf

- Wystąpienie do Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Jana Orgelbranda w sprawie wymagań sanitarno-higienicznych w przedszkolach (16 lutego 2011 roku) wyst_2011_02_16_gis.pdf

- Wystąpienie do do kuratorów oświaty w sprawie nierównego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci trzyletnich urodzonych przed i po 1 września 2008 roku (16 lutego 2011 roku) wyst_2011_02_16_ko.pdf

- Wystąpienie do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów powiatów w sprawie zamiaru likwidacji części szkół (3 marca 2011 roku) wyst_2011_03_03_samorzady.pdf

- Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zawierające uwagi i spostrzeżenia dotyczące sytuacji najmłodszych cudzoziemców przebywających w Polsce (8 marca 2011 roku) wyst_2011_03_08_mswia.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie likwidowania sanatoriów i uzdrowisk dla dzieci i młodzieży (14 marca 2011 roku) wyst_2011_03_14_mz.pdf

- Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o informację na temat postępu prac legislacyjnych oraz terminu, w jakim Rada Ministrów wyda rozporządzenie dotyczące procedury „Niebieskie karty” (14 marca 2011 roku) wyst_2011_03_14_prm.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej zawierające uwagi do projektowanych aktów wykonawczych do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (22 marca 2011 roku) wyst_2011_03_22_mpips.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o informację na temat prac nad projektem dotyczącym mediacji (22 marca 2011 roku) wyst_2011_03_22_ms.pdf

- Wystąpienie do Kuratorów Oświaty zawierające informacje z przeprowadzonych kontroli wypoczynku zimowego w 2011 roku wraz ze swoimi uwagami (24 marca 2011 roku) wyst_2011_03_24_ko.pdf

- Wystąpienie do Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie problemu zdrowego żywienia dzieci w przedszkolach (25 marca 2011 roku) wyst_2011_03_25_zgis.pdf

- Wystąpienie do przewodniczących komisji parlamentarnych, zajmujących się pracami nad ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zawierające stanowisko dotyczące zmian w zasadach umieszczania dzieci w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (28 marca 2011 roku) wyst_2011_03_28_komisje.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o informacje na temat realizacji zapisów znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (31 marca 2011 roku) wyst_2011_03_31_mpips.pdf

- Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o informację na temat terminu wydania rozporządzenia, określającego procedurę postępowania Policji przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka – w sytuacji zagrożenia jego życia lub zdrowia (31 marca 2011 roku) wyst_2011_03_31_mswia.pdf

- Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośba o rozważenie włączenia treści dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w tym szczególnie wobec dzieci - do programu kształcenia na poziomie wyższym wszystkich grup zawodowych, mających styczność z takimi przypadkami (1 kwietnia 2011 roku) wyst_2011_04_01_mnisw.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o rozważenie wprowadzenia zmian w art. 5051 Kodeksu postępowania cywilnego – lub w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – poprzez wyłączenie spraw o eksmisję z lokali mieszkalnych spośród spraw, podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym (14 kwietnia 2011 roku) 2011_04_14_ms.pdf

- Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności podwyższenia kryteriów dochodowych, uprawniających do ubiegania się o świadczenia rodzinne (14 kwietnia 2011 roku) 2011_04_14_prm.pdf

- Wystąpienie do Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych z prośbą o uwzględnienie w planach placówki badań nad dostępem dzieci z niepełnosprawnością do szkół i placówek oświatowych (15 kwietnia 2011 roku) wyst_2011_04_15_ibe.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o wypracowanie regulacji prawnych, które usprawnią proces komunikacji pomiędzy młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi a macierzystymi placówkami socjalizacyjnymi (15 kwietnia 2011 roku) wyst_2011_04_15_men.pdf

- Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z prośbą o wypracowanie standardów sanitarnych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych (18 kwietnia 2011 roku) wyst_2011_04_18_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o przeprowadzenie analizy zjawiska rozwiązywania przysposobień i powrotu dzieci do środowisk, w których przebywały przed orzeczeniem Sądu o przysposobieniu (19 kwietnia 2011 roku) wyst_2011_04_19_ms.pdf

- Wystąpienie do p.o. Prezesa Zarządu TVP S.A. z prośbą o przedstawienie wyjaśnień w sprawie zmniejszania oferty programowej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz pogarszania się jakości programów dla najmłodszych, produkowanych przez Telewizję Polską (26 kwietnia 2011 roku) wyst_2011_04_26_tvp.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o analizę niedostatecznego finansowania przygotowania zawodowego młodocianych, a także o rozważenie możliwości podjęcia działań, które pozwolą rozwiązać inne problemy szkolnictwa zawodowego (27 kwietnia 2011 roku) wyst_2011_04_27_mpips.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o informacje na temat przygotowań do przyjęcia przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz przewidywanego terminu ratyfikacji dokumentu (5 maja 2011 roku) wyst_2011_05_05_mpips.pdf

- Wystąpienie do wojewodów o informacje na temat realizacji zadań i kompetencji, wynikających ze znowelizowanej w ubiegłym roku Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (11 maja 2011 roku) wyst_2011_05_11_wojewodowie.pdf

- Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o rozważenie zmiany projektu założeń do projektu ustawy o cudzoziemcach i zrezygnowanie z zapisu przewidującego możliwość umieszczania małoletnich cudzoziemców przebywających w Polsce bez opieki w strzeżonych ośrodkach (16 maja 2011 roku) wyst_2011_05_16_mswia.pdf

- Wystąpienie do Przewodniczącego senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zawierające uwagi do uchwalonej przez Sejm RP Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (16 maja 2011 roku) wyst_2011_05_16.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku w części zakładów karnych i aresztów śledczych tzw. "pokoi rodzinnych", przeznaczonych do spotkań skazanych lub tymczasowo aresztowanych z dziećmi (19 maja 2011 roku) wyst_2011_05_19_ms.pdf

- Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej zawierające propozycje rozwiązań prawnych do projektu rozporządzenia w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego. Uwagi Rzecznika dotyczą przepisów określających odpowiedzialność nauczycieli za naruszanie praw i dobra dziecka (19 maja 2011 roku) wyst_2011_05_19_men.pdf

- Wystąpienie do Kuratorów Oświaty z prośbą by zachęcili oni dyrektorów szkół i przedszkoli do przeprowadzenia w placówkach zajęć na temat zasad bezpieczeństwa dzieci w kontakcie z psami (20 maja 2011 roku) wyst_2011_05_20_ko.pdf

- Wystąpienie do Prezesa Zarządu TVP S.A. z prośbą o uwzględnienie w ofercie programowej kwestii bezpieczeństwa dzieci w kontaktach ze zwierzętami (20 maja 2011 roku) wyst_2011_05_20_tvp.pdf

- Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o podjęcie zdecydowanych działań, by zapobiec kolejnym przypadkom pogryzień dzieci przez psy (20 maja 2011 roku) wyst_2011_05_20_mswia.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o wzmożenie nadzoru nad dostosowaniem izb przejściowych do standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 roku w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (26 maja 2011 roku) wyst_2011_05_26_ms.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o rozważenie podjęcia inicjatywy dotyczącej wprowadzenia w obowiązującym prawie zmiany dotyczącej regulacji normatywnej zajęcia rachunku bankowego dłużnika dokonanego w cywilnym postępowaniu egzekucyjnym w sytuacji, gdy na ten rachunek wpływają środki z tytułu alimentów zasądzonych na rzecz małoletniego lub innego uprawnionego nie będącego dłużnikiem (1 czerwca 2011 roku) wyst_2011_06_01_ms.pdf

- Wystąpienie do Ministra Finansów z prośbą o rozszerzenie katalogu usług medycznych zwolnionych z podatku VAT o usługi związane z pobytem w szpitalu najbliższych pacjentów lub usługi związane z dodatkową opieką pielęgniarską (1 czerwca 2011 roku) wyst_2011_06_01_mf.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o informacje na temat realizacji zadań i kompetencji, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (1 czerwca 2011 roku) wyst_2011_06_01_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o informacje na temat realizacji zadań i kompetencji, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (1 czerwca 2011 roku) wyst_2011_06_01_mswia.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o informacje na temat realizacji zadań i kompetencji, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (1 czerwca 2011 roku) wyst_2011_06_01_mpips.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o informacje na temat realizacji zadań i kompetencji, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (1 czerwca 2011 roku) wyst_2011_06_01_ms_02.pdf

- Wystąpienie do Prokuratora Generalnego z prośbą o informacje na temat realizacji zadań i kompetencji, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (1 czerwca 2011 roku) wyst_2011_06_01_pg.pdf

- Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji z prośbą o informacje na temat realizacji zadań i kompetencji, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (1 czerwca 2011 roku) wyst_2011_06_01_kgp.pdf

- Wystąpienie do Wójtów z prośbą o informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie – m.in. w ramach prac zespołu interdyscyplinarnego – oraz o przekazanie dokumentów regulujących organizację pracy takich zespołów (1 czerwca 2011 roku) wyst_2011_06_01_gmina.pdf

- Wystąpienie do Prezydentów Miast z prośbą o informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie – m.in. w ramach prac zespołu interdyscyplinarnego – oraz o przekazanie dokumentów regulujących organizację pracy takich zespołów (1 czerwca 2011 roku) wyst_2011_06_01_powiat.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego umożliwiającej wydanie aktów wykonawczych, które szczegółowo uregulowałby m.in. procedury przymusowego odebrania dziecka (7 czerwca 2011 roku) wyst_2011_06_07_ms.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o przedstawienie informacji o działaniach podjętych w celu opracowania i przedłożenia Komitetowi Praw Dziecka ONZ sprawozdania z wykonania Konwencji o Prawach Dziecka oraz o informacje na temat działań legislacyjnych, zmierzających do wycofania przez Polskę zastrzeżeń do Konwencji (16 czerwca 2011 roku) wyst_2011_06_16_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie umożliwienia dostępu dzieciom i młodzieży do świadczeń stomatologicznych w gabinetach funkcjonujących na terenie szkół (22 czerwca 2011 roku) wyst_2011_06_22_mz.pdf

- Wystąpienie do wojewodów z prośbą o zaplanowanie i przeprowadzenie kontroli w zakresie sposobu organizowania oraz jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej dzieciom we wszystkich podległych placówkach opiekuńczo-wychowawczych (24 czerwca 2011 roku) wyst_2011_06_24_woj.pdf

- Wystąpienie do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z apelem o podjęcie zdecydowanych działań, które zapewnią dzieciom bezpieczeństwo na obiektach zarządzanych przez samorządy (1 lipca 2011 roku) wyst_2011_07_01_wojt_bur_prez.pdf

- Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego z apelem o podjęcie zdecydowanych działań, które zapewnią dzieciom bezpieczeństwo na obiektach zarządzanych przez samorządy (1 lipca 2011 roku) wyst_2011_07_01_gis.pdf

- Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z apelem o podjęcie zdecydowanych działań, które zapewnią dzieciom bezpieczeństwo na obiektach zarządzanych przez samorządy (1 lipca 2011 roku) wyst_2011_07_01_uokik.pdf

- Wystąpienie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z apelem o podjęcie zdecydowanych działań, które zapewnią dzieciom bezpieczeństwo na obiektach zarządzanych przez samorządy (1 lipca 2011 roku) wyst_2011_07_01_ginb.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o uregulowanie kwestii odpowiedzialności zawodowej psychologów, tak by dobro korzystających z ich pomocy dzieci było chronione w najwyższym stopniu (4 lipca 2011 roku) wyst_2011_07_04_mpips.pdf

- Wystąpienie do Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w sprawie trudnej sytuacji sanatoriów i uzdrowisk dla dzieci (5 lipca 2011 roku) wyst_2011_07_05.pdf

- Wystąpienie do Przewodniczącego Rady Etyki Mediów o zwrócenie uwagi na potrzebę szczególnej ochrony interesów małoletnich i ich najbliższych, których dotyczą treści przekazywane opinii publicznej w przestrzeni medialnej (6 lipca 2011 roku) wyst_2011_07_06_rem.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z poparciem inicjatywy Ministra Sprawiedliwości i Krajowej Izby Radców Prawnych, dotyczącej wprowadzenia do szkół tzw. „praktycznej nauki prawa" (6 lipca 2011 roku) wyst_2011_07_06_men.pdf

- Wystąpienie do prezydentów miast, burmistrzów i wójtów z apelem o dołożenie starań, by działania podejmowane na rzecz realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" były skuteczne i trafiały do wszystkich dzieci potrzebujących wsparcia w ramach tego programu (12 lipca 2011 roku) wyst_2011_07_12.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z propozycją organizacji specjalistycznych szkoleń dla sędziów rodzinnych, orzekających w sprawach prowadzonych w trybie Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (14 lipca 2011 roku) wyst_2011_07_14_ms.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podjęcie działań, zmierzających do zwiększenia skuteczności egzekucji alimentów poprzez efektywnie prowadzone postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych (15 lipca 2011 roku) wyst_2011_07_15_mpips.pdf

- Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji z prośbą o zintensyfikowanie działań profilaktycznych w celu zminimalizowania zjawisk pogryzień dzieci przez psy (19 lipca 2011 roku) wyst_2011_07_19_kgp.pdf

- Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o wyrażenie stanowiska w sprawie pogryzień dzieci przez psy oraz podjęcie działań w celu zminimalizowania zjawiska (19 lipca 2011 roku) wyst_2011_07_19_mrirw.pdf

- Wystąpienie do Ministra Infrastruktury z prośbą o wyrażenie stanowiska w sprawie pogryzień dzieci przez psy oraz podjęcie działań w celu zminimalizowania zjawiska (19 lipca 2011 roku) wyst_2011_07_19_mi.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie działań, które przyczynią się do wzrostu aktywności ruchowej dzieci i młodzieży i zwiększą frekwencję uczniów na lekcjach wychowania fizycznego w szkołach (20 lipca 2011 roku) wyst_2011_07_20_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie związanych z rodzicielstwem uprawnień pracowników, określonych w art. 188 Kodeksu pracy (28 lipca 2011 roku) wyst_2011_07_28_mpips.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych, które zapobiegną przeprowadzania eksmisji kobiet w ciąży i małoletnich z lokali niewchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego (28 lipca 2011 roku) wyst_2011_07_28_ms.pdf

- Wystąpienie Ministra Infrastruktury z prośbą o wprowadzenie zmiany do ustawy o dodatkach mieszkaniowych, polegającej na niewliczaniu dodatku z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka z niepełnosprawnością do dochodu, od którego zależy przyznanie dodatku mieszkaniowego (29 lipca 2011 roku) wyst_2011_07_29_mi.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o wprowadzenie szczegółowych regulacji prawnych, dotyczących angażowania wolontariuszy w prace domów pomocy społecznej, a także upowszechnianie wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (1 sierpnia 2011 roku) wyst_2011_08_01_mpips_01.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych, które usprawnią współpracę i komunikację między placówkami resocjalizacyjnymi i opiekuńczo-wychowawczymi (1 sierpnia 2011 roku) wyst_2011_08_01_mpips_02.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o przeprowadzenie działań informacyjnych, w związku z wejściem w życie zmian w przepisach regulujących prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego oraz jednorazowej zapomogi, przyznawanych z tytułu urodzenia dziecka (1 sierpnia 2011 roku) wyst_2011_08_01_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o przeprowadzenie działań informacyjnych, w związku z wejściem w życie zmian w przepisach regulujących prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego oraz jednorazowej zapomogi, przyznawanych z tytułu urodzenia dziecka (1 sierpnia 2011 roku) wyst_2011_08_01_mpips_03.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o przeprowadzenie działań informacyjnych, w związku z wejściem w życie zmian w przepisach regulujących prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego oraz jednorazowej zapomogi, przyznawanych z tytułu urodzenia dziecka (1 sierpnia 2011 roku) wyst_2011_08_17_ms.pdf

- Wystąpienie do Prezesa Zarządu TVP S.A. z prośbą o wsparcie działań związanych z promowaniem na antenie Telewizji Polskiej idei Janusza Korczaka, m.in. poprzez przygotowanie i emitowanie programów edukacyjnych skierowanych do dzieci i ich rodziców oraz pedagogów, lekarzy, prawników i innych dorosłych mających wpływ na jakość życia dzieci (25 sierpnia 2011 roku) wyst_2011_08_25_tvp.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o sprawdzenie, czy aktualnie obowiązujący tryb postępowania przy udzielaniu zgody na leczenie dzieci za granicą jest wystarczająco sprawny (26 sierpnia 2011 roku) wyst_2011_08_26_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z propozycją rozwiązania problemu przeciążonych uczniowskich tornistrów (26 sierpnia 2011 roku) wyst_2011_08_26_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o informacje na temat działań podejmowanych przez resort edukacji, które mają na celu rozwiązanie problemu nierównego dostępu dzieci do edukacji przedszkolnej, w tym kwestii wysokich kosztów ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu (8 września 2011 roku) wyst_2011_09_08_men.pdf

-Wystąpienie do Prezesa Zarządu TVP S.A. z pytaniem o możliwość wznowienia emisji powstałego w latach dziewięćdziesiątych XX wieku cyklu bajek dla dzieci niesłyszących (13 września 2011 roku) wyst_2011_09_13_tvp.pdf

- Wystąpienie do Ministra Gospodarki z prośba o dokonanie odpowiedniej zmiany w obowiązującym prawie, tak aby przyspieszyć procedurę wycofywania z obrotu zabawek zawierających szkodliwe substancje - m.in. formamid (26 września 2011 roku) wyst_2011_09_26_mg.pdf

- Wystąpienie do Marszałków Województw z prośbą o informację dotyczącą realizacji celu nałożonego przez art. 241 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (4 października 2011 roku) wyst_2011_10_04.pdf

- Wystąpienie do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zawierające wnioski i sugestie wynikające z przeprowadzonych kontroli wypoczynku letniego, zorganizowanych w ramach programu "Lato w mieście" (8 października 2011 roku) wyst_2011_10_08_prez_wawy.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o udzielenie wsparcia dla działań, które służą poprawie stanu zdrowia i komfortu życia dzieci dotkniętych dolegliwością moczenia nocnego (18 października 2011 roku) wyst_2011_10_18_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o pilne podjęcie działań, które poprawią dostęp dzieci-wcześniaków z niską wagą urodzeniową i rozpoznaną ciężką postacią dysplazji oskrzelowo-płucną do terapii chroniących je przed kolejnymi zachorowaniami (19 października 2011 roku) wyst_2011_10_19_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o rozważenie zasadności podjęcia działań legislacyjnych w celu przyznania dla dzieci osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do renty socjalnej, świadczenia o podobnym charakterze do renty rodzinnej, na zasadach i w wysokości określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczenia Społecznego (27 października 2011 roku) wyst_2011_10_27_mpips.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia działań legislacyjnych, które zapewnią prawo do zasiłku rodzinnego lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego rodzicom korzystającym z prorodzinnej ulgi podatkowej (27 października 2011 roku) wyst_2011_10_27_mpips_02.pdf

- Wystąpienie do Ministrów: Pracy i Polityki Społecznej, Edukacji Narodowej oraz Zdrowia o wprowadzenia regulacji prawnych, określających normy żywieniowe dzieci w żłobkach (klubach dziecięcych), przedszkolach i szkołach (28 października 2011 roku) wyst_2011_10_27_mpips_men_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie potrzeby oznaczania kategorią wiekową audycji telewizyjnych emitowanych w ramach usług video na żądanie (VOD) (31 października 2011 roku) wyst_2011_10_31_mkidn.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o informacje, w jaki sposób przebiega przygotowanie szkół na przyjęcie dzieci w wieku 6 lat od roku szkolnego 2012/2013 (31 października 2011 roku) wyst_2011_10_31_men.pdf

- Wystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie organizacji psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży (31 października 2011 roku) wyst_2011_10_31_rpp.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie organizacji psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży (31 października 2011 roku) wyst_2011_10_31_mz.pdf

- Wystąpienie do Marszałków Województw z prośbą o podjęcie działań upowszechniających prawa dziecka oraz idee korczakowskie na terenie województwa (3 listopada 2011 roku)wyst_2011_11_03_marsz.pdf

- Wystąpienie do Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów z prośbą o podjęcie działań upowszechniających prawa dziecka oraz idee korczakowskie na terenie miast i gmin (3 listopada 2011 roku) wyst_2011_11_03.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o podjęcie działań w celu wprowadzenia przepisów prawnych, które regulowałyby kwestię maksymalnej wysokości opłaty za przedszkola ustalanej przez samorząd (7 listopada 2011 roku) wyst_2011_11_07_men.pdf

- Wystąpienie do Kuratorów Oświaty z prośbą o przekazanie dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych listu w związku z ogłoszeniem roku 2012 Rokiem Janusza korczaka (9 listopada 2011 roku) wyst_2011_11_09_ko.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podjęcie działań w celu zmiany ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w sprawie istniejących niepublicznych placówek rodzinnych (14 listopada 2011 roku) wyst_2011_11_14_mpips.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podjęcie działań w celu rozwiązania problemu nierównego dostępu dzieci do opieki i edukacji żłobkowej (23 listopada 2011 roku) 2011_11_23_mpips.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o informacje na temat zapowiadanych zmian w przepisach dotyczących wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego (24 listopada 2011 roku) wyst_2011_11_24_men.pdf

- Wystąpienie do Komendantów Wojewódzkich Policji w związku z wieloma niepokojącymi sygnałami, jakie napływają do Rzecznika Praw Dziecka o przypadkach pogryzień dzieci przez psy (25 listopada 2011 roku) wyst_2011_11_25_policja.pdf

- Wystąpienie do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast w związku z wieloma niepokojącymi sygnałami, jakie napływają do Rzecznika Praw Dziecka o przypadkach pogryzień dzieci przez psy (25 listopada 2011 roku) wyst_2011_11_25.pdf

- Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka z prośbą o sprawdzenie, czy nadawcy telewizyjni wywiązują się z obowiązków dotyczących ochrony małoletnich widzów (28 listopada 2011 roku) wyst_2011_11_28_krrit.pdf

- Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o podjęcie działań legislacyjnych, mających na celu lepszą ochronę młodego widza. Obecne przepisy pozostawiają dystrybutorom filmów kinowych swobodę w nadawaniu kategorii wiekowych (28 listopada 2011 roku) wyst_2011_11_28_mkidn.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej o ponowne skierowanie do Rady Ministrów wniosku o wycofanie zastrzeżeń do Konwencji o Prawach Dziecka (29 listopada 2011 roku) wyst_2011_11_29_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie działań oraz wprowadzenie odpowiednich zmian w przepisach dotyczących przesłuchiwania dzieci w procedurze karnej (30 listopada 2011 roku) wyst_2011_11_30_ms.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie szkodliwych dla dzieci barwników dodawanych przez producentów żywności (14 grudzień 2011 roku) wyst_2011_12_14_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o wprowadzenie odpowiednich zmian w przepisach dotyczących mediacji w sprawach rodzinnych (19 grudzień 2011 roku) 2011_12_19_ms.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie wzrostu cen pasków do glukometrów (28 grudzień 2011 roku) wyst_2011_12_28_mz.pdf