Wersja wpisu 2012 rok z dnia czw., 13/02/2014 - 09:59

-A A +A

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośba o interwencję w sprawie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla dzieci (4 stycznia 2012 roku) wyst_2012_01_04_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o rozważenie podjęcia prac legislacyjnych nad zmianą przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i rozszerzenie katalogu spraw z zakresu prawa rodzinnego, od których przysługuje skarga kasacyjna, o sprawy rozstrzygane na podstawie Konwencji haskiej (19 stycznia 2012 roku) 2012_01_19_ms.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie organizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi (2 lutego 2012 roku) wyst_2012_02_02_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o rozważenie możliwości zmiany obowiązujących przepisów dotyczących adopcji (15 lutego 2012 roku) wyst_2012_02_15_ms.pdf

- Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty z prośbą o rozważenie możliwości zmiany obowiązujących przepisów dotyczących adopcji (15 lutego 2012 roku) wyst_2012_02_15.pdf

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podjęcie działań zmierzających do prawnego uregulowania kwestii odpowiedzialności zawodowej psychologów (16 lutego 2012 roku) wyst_2012_02_16.pdf

- Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania z prośbą o sprawdzenie, czy zapisy „Regulaminu współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej” – zamieszczonego na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki – nie naruszają zasady równego traktowania dzieci ze względu na kryterium obywatelstwa (2 marca 2012 roku) wyst_2012_03_02.pdf

- Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych z prośbą o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych, zmierzających do zmiany przepisów dotyczących terminu ważności paszportów wydawanych dzieciom, które nie ukończyły 5 roku życia (2 marca 2012 roku) wyst_2012_03_02_msw.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby właściwej informacji na temat dostępności leków (14 marca 2012 roku) wyst_2012_03_14_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysłuchiwania dziecka przez sąd w postępowaniu cywilnym (23 marca 2012 roku) wyst_2012_03_23_ms.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia o wydanie rozporządzenia, określającego wymagania żywieniowe dzieci, z uwzględnieniem norm żywienia w żłobkach (klubach dziecięcych), przedszkolach i szkołach (26 marca 2012 roku) wyst_2012_03_26_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby zmiany art. 205 Kodeksu karnego, by przestępstwa seksualne popełnione na szkodę małoletnich, którzy ukończyli 15 rok życia, były ścigane z urzędu (2 kwietnia 2012 roku)
wyst_2012_04_02_ms.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmian w przepisach dotyczących komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (4 kwietnia 2012 roku) wyst_2012_04_04_men_02.pdf

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży (4 kwietnia 2012 roku) wyst_2012_04_04_mz.pdf

- Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej zawierające wnioski z badań w zakresie przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie uczniów w wieku 6 lat (4 kwietnia 2012 roku) wyst_2012_04_04_men.pdf

- Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o wprowadzenie zmian do projektu nowelizacji przepisów regulujących wykonywanie niektórych zawodów, w tym m.in. przewodnika turystycznego, pilota wycieczek oraz trenera lub instruktora sportu (4 kwietnia 2012 roku) wyst_2012_04_04_ms.pdf

-